ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
Asst. Prof. Dr. Wiyada Chaiwet
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ธุรกิจการเกษตร
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. สารสนเทศการตลาดเกษตร

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : ธกส.-64-001 : ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาสู่มาตรฐานชุมชนอุดมสุขประจำปี 2563
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

2. 2563 : วช.-64-013.5 : การพัฒนาระบบ E-Market Place สำหรับตลาดไก่กระดูกดำในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2563 : บพท.-64-002 : ตลาดออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพและเพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่)

4. 2563 : มจ.1-63-02-001.5 : กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวในระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เขตภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

5. 2562 : สวก.-63-010 : การยกระดับการผลิตลำไยคุณภาพด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อการส่งเสริมการส่งออกไปตลาดยุโรป
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

6. 2562 : 0.2-63.26 : การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2561 : สวก.-61-004.1 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับลำไยสดคุณภาพเพื่อการจำหน่ายปลีก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล