ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
Asst. Prof. Dr. Arunee Yodbutr
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : บัญชีดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การบัญชี
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-019 : องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทกับการเปิดเฟยข้อมูลความยั่งยืน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม.เอ.ไอ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : 0.2-64.5 : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการพิการในเขตภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

3. 2562 : มจ.2-63-054 : ลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการกับผลการดำเนินงานของบริษัท: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

4. 2562 : 0.2-62.11 : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จำกัด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.2-62.12 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนกาแฟในตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.2-62.13 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การทำสวนยางพาราในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2562 : 0.2-62.14 : ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับการใช้ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.2-63.20 : วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงผึ้ง รูปแบบฟาร์มผึ้งขนาดกลางของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.2-63.31 : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนกับการจัดการกำไร
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : 0.2-63.32 : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนและต้นทุนเงินทุน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : 0.8-63.4 : ปัจจัยเชิงสาเหตุของการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าในการใช้บริการ MOBILE BANKING
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

12. 2561 : มจ.2-61-002 : การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับคุณภาพกำไร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Kasetsart Journal - Social Sciences   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 2 (พิเศษ)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การพัฒนาแบบจำลองการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์ในการให้บริการ Mobile Banking ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ [0.8]
ชื่อผลงาน : การสร้างความผูกพันของลูกค้า และความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ในการใช้บริการ Mobile Banking ด้วยการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับที่ : 47

2. 2564 : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารทางการเงินและต้นทุนเงินทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการพิการในเขตภาคเหนือที่ประสบ ความสาเร็จ [0.2]
ชื่อผลงาน : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการที่คนพิการพึงมี
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์กิจการเซรามิกในจังหวัดลำปาง [0.6]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์กิจการเซรามิกในจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ : 2

5. 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนและต้นทุนเงินทุน [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเพื่อความยั่งยืนและต้นทุนเงินทุนของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มดัชนี SET 100
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด [0.2]
ชื่อผลงาน : การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2562 : การสร้างต้นแบบการกำหนดราคาการให้บริการของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม [0.2]
ชื่อผลงาน : การสร้างต้นแบบการกำหนดราคาการให้บริการของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2561 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา: ผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [0.2]
ชื่อผลงาน : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา: ผ้าทอชาวไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล