อาจารย์ พัทธ์ยศ เดชศิริ
Mr. Patyot Dechsiri
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Accounting and Finance   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ   ฉบับที่ : 11

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล