ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงนภา สุขะหุต
Asst. Prof. Dr. Duangnapa Sukhahuta
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : Master of Business Administration (Finance)
สถาบันการศึกษา : Chaminade University

3. ปริญญาโท : Master of Science (Accountancy)
สถาบันการศึกษา : University of East Anglia

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-016 : อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางของความเสี่ยงบริษัทต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่งกับผลการดำเนินงาน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : มจ.2-64-022 : การประเมินผลตอบแทนและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตจากการเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งเชิงพานิชณ์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

3. 2563 : สวก.-64-014 : การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและการประมวลผลภาพแบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับประมาณพื้นที่ปลูกลำไยของประเทศไทย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และประเทศจีน และประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร)

4. 2562 : มจ.2-63-051 : ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่งกับความเสี่ยงของบริษัท
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

5. 2562 : มจ.2-63-091 : การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะคณะบริหารธุรกิจ)

6. 2561 : มจ.2-62-012 : ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นสถาบันที่เป็นตัวแปรกำกับต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกับความเสี่ยงของบริษัท
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

7. 2561 : มจ.2-61-004 : ผลกระทบจากการรักษาผลประโยชน์ของตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาล และผลการดำเนินงานของบริษัท
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ)

8. 2561 : 0.4-61-1 : The Effect of CEO Entrenchment on the Relationship between Corporate Governance and Firm performance
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารนักบริหาร   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล