บุคลากร

การเรียนการสอน - นักศึกษา

ภาวะการมีงานทำ
kpi 2.2 ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณธนัชพร T.3118)
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556  สรุปการมีงานทำ
 การมีงานทำ ระดับปริญญาตรี
 การมีงานทำ ระดับปริญญาโท
 การมีงานทำ ระดับปริญญาเอก
 รูปเล่มรายงานภาวะการมีงานทำ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 สรุปการมีงานทำ
 รูปเล่ม รายงานภาวะการมีงานทำบัณฑิต ป.ตรี
 รูปเล่ม รายงานภาวะการมีงานทำบัณฑิต ป.โท+เอก
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 รายงานสรุปภาวะการมีงานทำ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 รายงานสรุปภาวะการมีงานทำ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก

รายงานข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต และกำลังศึกษาต่อ

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
kpi 2.1 ระดับหลักสูตร
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณมยุรา T.3118)
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 สรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
 ระดับปริญญาเอก
 รูปเล่มรายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 สรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
 รูปเล่มรายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ

งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

บริหารจัดการ

รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานประกันคุณภาพภายนอก

รายงานประกันคุณภายใน หน่วยงานสนับสนุน