บุคลากร

การเรียนการสอน - นักศึกษา

ภาวะการมีงานทำ
kpi 2.2 ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณธนัชพร T.3118)
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556  สรุปการมีงานทำ
 การมีงานทำ ระดับปริญญาตรี
 การมีงานทำ ระดับปริญญาโท
 การมีงานทำ ระดับปริญญาเอก
 รูปเล่มรายงานภาวะการมีงานทำ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 สรุปการมีงานทำ
 รูปเล่ม รายงานภาวะการมีงานทำบัณฑิต ป.ตรี
 รูปเล่ม รายงานภาวะการมีงานทำบัณฑิต ป.โท+เอก
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 รายงานสรุปภาวะการมีงานทำ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 รายงานสรุปภาวะการมีงานทำ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
kpi 2.1 ระดับหลักสูตร
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณมยุรา T.3118)
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 สรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
 ระดับปริญญาเอก
 รูปเล่มรายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 สรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
 รูปเล่มรายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 รายงานความพึงพอใจของผู้ประกอบการ

งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

บริหารจัดการ

รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานประกันคุณภาพภายนอก

รายงานประกันคุณภายใน หน่วยงานสนับสนุน