บุคลากร

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES)
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-งานวิจัยสถาบัน คุณวัชราภรณ์ T.3118)

ปีการศึกษา 2566
  สรุป FTES
ปีการศึกษา 2565
  สรุป FTES
ปีการศึกษา 2564
  สรุป FTES
ปีการศึกษา 2563
  สรุป FTES

การเรียนการสอน - นักศึกษา

ภาวะการมีงานทำ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณธนัชพร T.3118)
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก

รายงานข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต และกำลังศึกษาต่อ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– กองแผนงาน- คุณมยุรา T.3118)
จำนวนนักศึกษา
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– สำนักบริหารฯ- คุณเดชา T.3457)
จำนวนนักศึกษาแยกตามสถานะ
 ระดับมหาวิทยาลัย
 ระดับหน่วยงาน
รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล)

งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
บทความวิชาการ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล- UBI T.5635 และทุกคณะ/สำนัก)
ตำรา-หนังสือ-งานแปล
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-สำนักวิจัย - คุณภาณุลักษณ์ T.3423)
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-คณะ-สำนัก)
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา
(ผู้รับผิดชอบข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย)
บทความวิชาการ-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ-ตำรา-หนังสือ-งานแปล
(ผู้รับผิดชอบข้อมูลในการบันทึกข้อมูลในเรื่อง หนังสือ-ตำรา-งานแปล-งานรับใช้สังคมที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ-กองการเจ้าหน้าที่-อารัทรา T.3137 นอกนั้น คณะ-สำนักจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล)
ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท-ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-บัณฑิตวิทยาลัย - คุณทรงเกียรติ T.5521 และคณะ-ส่งข้อมูลให้บัณฑิตและตรวจสอบข้อมูล)
บทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-สำนักหอสมุด-คุณกาญจน์หทัย T.3512)

บริหารจัดการ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล– ทุกหน่วยงาน)
ต้นทุนผลิตต่อหน่วย
(ผู้รับผิดชอบข้อมูล-กองคลัง T.3159)
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023