แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
วันที่
ถึง
ค้นหา
รายการข้อมูล
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
54,771,650.00 117,325,251.00 40,851,847.00 67,007,367.33
รวมทั้งหมด : 172,096,901.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
31,873,667.00 8,978,180.00 39,323,118.88 27,684,248.45
รวมทั้งหมด : 107,859,214.33
ที่งานวิจัยจำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมดจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%)วิทย์ฯมนุษย์ฯ
 จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด : 172,116,901.00
เงินที่ได้รับ 107,819,214.33 71,196,785.88 36,622,428.45
1
 • งบประมาณภายในสถาบัน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559
  จำนวน 289,700.00 บาท
รวม 289,700.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (40)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
115,880.00
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ (30)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู (30)
วิทยาศาสตร์
86,910.00
เงินที่ได้รับ 202,790.00 202,790.00 0.00
2
 • งบประมาณภายนอกสถาบัน งานวิจัยระดับชาติ งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  จำนวน 556,000.00 บาท
รวม 556,000.00 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
278,000.00
นางสาว วรรษมล เลิศจตุรานนท์ (25)
นอก : นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย กฤษณุ ฐีติโภคา (25)
นอก : นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เงินที่ได้รับ 278,000.00 278,000.00 0.00
3
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน งบประมาณของหน่วยงาน
  จำนวน 5,000.00 บาท
รวม 5,000.00 บาท
นายณรงค์ โยธิน (60)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เงินที่ได้รับ 1,000.00 0.00 1,000.00
4
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน งบประมาณของหน่วยงาน
  จำนวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง (80)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
8,000.00
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (20)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เงินที่ได้รับ 8,000.00 0.00 8,000.00
5
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
6
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
7
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
8
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
9
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
10
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (100)
วิทยาศาสตร์
0.00
เงินที่ได้รับ 0.00 0.00 0.00
11
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
  จำนวน 12,000.00 บาท
รวม 12,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง (100)
วิทยาศาสตร์
12,000.00
เงินที่ได้รับ 12,000.00 12,000.00 0.00
12
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง (75)
วิทยาศาสตร์
262,500.00
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น (20)
วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ (5)
วิทยาศาสตร์
17,500.00
เงินที่ได้รับ 280,000.00 280,000.00 0.00
13
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 210,100.00 บาท
รวม 210,100.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (100)
ผลิตกรรมการเกษตร
210,100.00
เงินที่ได้รับ 210,100.00 210,100.00 0.00
14
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผน่ดินแม่โจ้
  จำนวน 300,000.00 บาท
รวม 300,000.00 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น (75)
ผลิตกรรมการเกษตร
225,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย (25)
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
75,000.00
เงินที่ได้รับ 300,000.00 300,000.00 0.00
15
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 150,000.00 บาท
รวม 150,000.00 บาท
อาจารย์ศมลวรรณ วรกาญจน์ (100)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
150,000.00
เงินที่ได้รับ 150,000.00 150,000.00 0.00
16
มจ.1-60-005 สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
วันที่ดำเนินการ : 30/9/2559 - 1/10/2560
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 315,000.00 บาท
รวม 315,000.00 บาท
อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา (25)
ผลิตกรรมการเกษตร
78,750.00
นายปรีชา รัตนัง (25)
ผลิตกรรมการเกษตร
นายสมชาย อารยพิทยา (25)
สำนักงานอธิการบดี
อนุกิจ เสาร์แก้ว (25)
นอก : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินที่ได้รับ 78,750.00 78,750.00 0.00
17
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบปรัมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร (75)
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
262,500.00
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล (25)
วิทยาศาสตร์
87,500.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
18
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 337,600.00 บาท
รวม 337,600.00 บาท
นายสมชาย อารยพิทยา (35)
สำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น (35)
ผลิตกรรมการเกษตร
118,160.00
อนุกิจ เสาร์แก้ว (30)
นอก : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินที่ได้รับ 118,160.00 118,160.00 0.00
19
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (60)
วิทยาศาสตร์
210,000.00
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล (20)
วิทยาศาสตร์
วันวิสาห์ มูลหล้า (20)
นอก : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เงินที่ได้รับ 210,000.00 210,000.00 0.00
20
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 346,500.00 บาท
รวม 346,500.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง (90)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
311,850.00
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
17,325.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล (5)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
17,325.00
เงินที่ได้รับ 346,500.00 0.00 346,500.00
21
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (100)
ผลิตกรรมการเกษตร
350,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
22
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินอม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง (50)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
175,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี (20)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
70,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
52,500.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ (15)
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
52,500.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
23
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 330,000.00 บาท
รวม 330,000.00 บาท
อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี (70)
วิทยาศาสตร์
231,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส (15)
วิทยาศาสตร์
49,500.00
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง (15)
วิทยาศาสตร์
49,500.00
เงินที่ได้รับ 330,000.00 330,000.00 0.00
24
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู (100)
วิทยาศาสตร์
350,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
25
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย (60)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
210,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ขันธปราบ (20)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70,000.00
อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก (20)
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70,000.00
เงินที่ได้รับ 350,000.00 350,000.00 0.00
26
 • งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
  จำนวน 350,000.00 บาท
รวม 350,000.00 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ (80)
วิทยาศาสตร์
280,000.00
นายพรเทพ ไชยวุฒิ (20)
วิทยาศาสตร์