ลำดับรายการวันที่ระดับประเภท
1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)
ผู้ได้รับรางวัล
1) นายธีรัตม์ วงเวียนไชย
2) นางสาวธิดารัตน์ มีเพชร
3) นางสาวพนิดา มะมา
02/02/2566 ระดับชาติด้านวิชาการ
2. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 " Agriculture for Achieving the Sustainable Development Goals"
ผู้ได้รับรางวัล
1)
2)
3)
4)
30/01/2566 ระดับหน่วยงานด้านวิชาการ
3. การประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
ผู้ได้รับรางวัล
1)
2)
3)
4)
21/04/2566 ระดับหน่วยงานด้านวิชาการ