วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
น้ำหนักรวมน้ำหนักรวม
ชิ้นงาน0ชิ้นงาน0
ผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษาน้ำหนักชื่อผลงานเจ้าของผลงาน
1. Replacement of soybean meal by red yeast fermented tofu waste on feed intake, growth performance, carcass characteristics, and meat quality in Thai Brahman crossbred beef cattle
สื่อสิ่งพิมพ์ : Tropical Animal Health and Production
ฉบับที่ : 133
ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากเต้าหู้หมักยีสต์แดงต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อในโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน นักศึกษาเจ้าของผลงาน : 6222301006 : ธิดาลักษณ์ สมบูรณ์ชัย
อาจารย์เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุ
4. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่ระบุ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ไม่ระบุ