แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1/10/2562 ถึง 30/9/2563
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9/6/2563 ถึง 8/6/2564
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 305 124,185,642.00 22,583,657.00 0.00 146,769,299.00 218 183 221 622
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร4022,873,358.0022,873,358.0025961
2. คณะบริหารธุรกิจ253,179,303.003,179,303.003838
3. คณะวิทยาศาสตร์8139,048,965.0039,048,965.00120120
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร387,996,477.007,996,477.004141
5. คณะเศรษฐศาสตร์236,107,352.006,107,352.003030
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว3845,000.00845,000.001616
7. คณะศิลปศาสตร์121,808,487.001,808,487.007272
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร65,324,951.005,324,951.0066
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3830,071,915.0030,071,915.0032124
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม195,795,818.005,795,818.003232
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี111,802,152.001,802,152.001717
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์011
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ224,289,463.002,056,596.006,346,059.009090
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร167,156,745.001,270,000.008,426,745.002929
15. วิทยาลัยบริหารศาสตร์101,521,968.001,521,968.002121
16. วิทยาลัยพลังงานทดแทน143,939,003.003,939,003.001919
17. วิทยาลัยนานาชาติ1470,000.00470,000.0055