ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

บทความวิชาการตามช่วงวันที่ตีพิมพ์

ข้อมูลบทความวิชาการของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ตีพิมพ์ในช่วงวันที่ 1/1/2565 ถึง 31/12/2565 มีจำนวนทั้งหมด 41 ผลงานงาน
ที่ชื่อบทความน้ำหนักผู้ตีพิมพ์
1. Achieving Anonymization Constraints in High-Dimensional Data Publishing Based on Local and Global Data Suppressions
วารสาร : SN Computer Science
ฉบับที่ : ล่มที่ 3 ฉบับที่ 1 หน้า 1-12 ผู้เผยแพร่ Springer Singapore
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานมหาวิทยาลัย / ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
นางนพมาศ ริยะนา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองเทคโนโลยีดิจิทัล / งานวิจัยและพัฒนา
2. Cellulosic-derived bioethanol from Limnocharis flava utilizing alkaline pretreatment
วารสาร : Biomass Conversion and Biorefinery
ฉบับที่ : Biomass Conversion and Biorefinery, p.1-7 Published: 06 January 2021
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
1
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
50
Dr.Rameshprabu Ramaraj
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
3. การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ ไพโรไลซีสสำหรับการใช้งานผลิตความร้อนและถ่านชีวภาพ
วารสาร : Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
ฉบับที่ : วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 47-53
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
0.6
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10
น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน / สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน / งานบริหารและธุรการ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10
4. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัตชนาลัย โดยการมีส่วนร่วมขอชุมชน
วารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ฉบับที่ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
0.6
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
50
5. 25. 2565 ผลของสารสื่อจากข้าวสารป่นร่วมกับสารป้องกันเซลล์ต่อการป้องกันเซลล์ของจุลินทรีย์โปรไบโอติก สายพันธุ์ Lactobacillus acidophilus เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสั
วารสาร : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2565)
วันที่ตีพิมพ์ : 4/1/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100
6. Production, downstream processing, and characterization of polyhydroxyalkanoates (PHAs) boosted by pyruvate supplement using mixed microbial culture (MMC) and organic wastewater
วารสาร : Springer
ฉบับที่ : 1007
วันที่ตีพิมพ์ : 10/1/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.Prakash Murgeppa Bhuyar
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
7. Thermal imaging for assessment of maize water stress and yield prediction under drought conditions
วารสาร : Journal of Agronomy and Crop Science
ฉบับที่ : 12582
วันที่ตีพิมพ์ : 21/1/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.Wolfram Spreer
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
8. บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำของลูกค้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
ฉบับที่ : 7(1)
วันที่ตีพิมพ์ : 31/1/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
50
บงกชกร หงษ์สาม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
25
ธนกร สิริสุคันธา
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
25
9. อิทธิพลในการพิจารณาองค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลาง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -
วันที่ตีพิมพ์ : 3/2/2565
0.2
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100
10. THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM ATTRACTION FOR MODEL CREATIVE TOURISM MANAGEMENT IN THE OLD CITY CHIANGMAI, THAILAND
วารสาร : Journal of Management Information and Decision Sciences
ฉบับที่ : 24
วันที่ตีพิมพ์ : 7/2/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
11. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -
วันที่ตีพิมพ์ : 21/2/2565
0.2
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100
12. มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง
วารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ : 14
วันที่ตีพิมพ์ : 24/2/2565
0.6
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100
13. นโยบายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย
วารสาร : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ : 2 ปีที่ 11
วันที่ตีพิมพ์ : 1/3/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100
14. แนวทางการปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีศึกษา เรือนพื้นถิ่นไทเขิน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -
วันที่ตีพิมพ์ : 11/3/2565
0.2
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
70
นิลุบล ปุระพรหม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
30
15. 23. 2565-Development of Spirogyra neglecta lce Cream and Evaluation in Consumer Acceptance
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 3rd International Conference on Agriculture, Food Security and Safety 24-25 March 2022
วันที่ตีพิมพ์ : 24/3/2565
0.4
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100
16. บทบาทของรัฐและชุมชนชายฝั่งในประเทศไทยต่อการแก้ไขปัญหาจำนวนปูม้าที่ลดลง
วารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วันที่ตีพิมพ์ : 25/3/2565
0.6
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50
17. การเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการยุติธรรมของชุมชน
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -
วันที่ตีพิมพ์ : 25/3/2565
0.2
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40
นายวัฒนา แดงประเทศ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20
18. ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางความยั่งยืน ภาคเหนือ
วารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2565) มกราคม - มีนาคม , น.113-125
วันที่ตีพิมพ์ : 31/3/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
40
อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
20
19. How Do Local Governments Cope with COVID-19? Comparative Experiences in Three Southeast Asian Cities
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Journal of Governance and Public Policy Vol.9 No.1 (2022) P.24-35
วันที่ตีพิมพ์ : 31/3/2565
0.4
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20
20. Production of Volatile Compounds by a Variety of Fungi in Artificially Inoculated and Naturally Infected Aquilaria malaccensis
วารสาร : Springer
ฉบับที่ : 151
วันที่ตีพิมพ์ : 9/4/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.Prakash Murgeppa Bhuyar
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
21. การปรับบทบาทสู่การเป็นผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ความท้าทายในการเรียนรู้และทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วารสาร : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2565) มกราคม - เมษายน, น.1-12
วันที่ตีพิมพ์ : 20/4/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
22. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชน
วารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ฉบับที่ : 5(1) มกราคม-มีนาคม 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 20/4/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50
23. Enhancement of biohydrogen production by employing a packed-filter bioreactor (PFBR) utilizing sulfite-rich organic effluent obtained from a washing process of beverage manufactures
วารสาร : Elsevier
ฉบับที่ : 161
วันที่ตีพิมพ์ : 29/4/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.Prakash Murgeppa Bhuyar
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
24. The Potential Development of Lacquer ware Handicrafts of Lanna culture in Order to Reinforce Value to the Consumer Market tg and Connect Culture to Community Base Tourism by the Ban Sri Pan Krua Chiang Mai, Thailand
วารสาร : Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation
ฉบับที่ : 32
วันที่ตีพิมพ์ : 2/5/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
100
25. ปัญหาคาใจ เมื่อจะเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2548
วารสาร : -
ฉบับที่ : 2
วันที่ตีพิมพ์ : 3/5/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
นางศรีกุล นันทะชมภู
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานมหาวิทยาลัย
100
26. Online Media that Affects the Decision to Choose a Street Food in Chiang Mai
วารสาร : International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR)
ฉบับที่ : 4
วันที่ตีพิมพ์ : 3/5/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.กฤต พันธุ์ปัญญา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
30
27. Deciding on a Hotel for Indian Tourist Wedding in Chiang Mai
วารสาร : International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR)
ฉบับที่ : 3
วันที่ตีพิมพ์ : 4/5/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.กฤต พันธุ์ปัญญา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
25
28. The effect of various pretreatments conditions on the distribution of fermentable sugar from dried elephant ear plant
วารสาร : Elsevier
ฉบับที่ : 16
วันที่ตีพิมพ์ : 14/5/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.Prakash Murgeppa Bhuyar
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
20
29. Wedding Needs of Chinese Tourists in Chiang Mai
วารสาร : International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR)
ฉบับที่ : 3
วันที่ตีพิมพ์ : 15/5/2565
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.กฤต พันธุ์ปัญญา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
25
30. Problems of Beef Cattle Housing Characteristics in Small Farms in Chiang Mai : Indoor Temperature Approach
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : -
วันที่ตีพิมพ์ : 26/5/2565
0.4
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
60
น.สพ.สุวิทย์ ประชุม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10
31. การจัดตั้งและการดูแลผู้สูงอายุโรคโควิด-19 ในศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วารสาร : วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ฉบับที่ : 1
วันที่ตีพิมพ์ : 13/6/2565
0.6
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
50
อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
10
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
10
อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
10
อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
10
ประภาพร พันธ์ศิริ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
10
32. A Systematic Literature Review of Gender and Politics: Stereotypes of Gender in Political Zone on Social Media
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Vol.14 No.1 2022
วันที่ตีพิมพ์ : 22/6/2565
0.4
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
33. รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตชุมชนเมือง: กรณีศึกษา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (มิถุนายน 2565)
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
34. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 1/7/2565
0.6
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
100
35. Dynamic Knowledge Management Capabilities : An Approach to High - Performance Organization
วารสาร : HighTech and Innovation Journal
ฉบับที่ : 3
วันที่ตีพิมพ์ : 6/7/2565
1
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30
ดร.กิติกร ดาวพิเศษ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10
ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
นายกฤศกร จิรภานุเมศ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
ผศ.ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
36. Organizational Strategic Intuition for High Performance: The Role of Knowledge-Based Dynamic Capabilities and Digital Transformation
วารสาร : Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
ฉบับที่ : -
วันที่ตีพิมพ์ : 10/7/2565
1
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
25
ดร.ญาณินี ทรงขจร
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
.รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
นายกฤศกร จิรภานุเมศ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
37. Study on Property and Consumer Acceptance of Cake 2565. 24-Incorporated with Dried Mushroom and Quality Change During Storage
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 4th International Conference on Food Nutrition, Health and Lifestyle 2022
วันที่ตีพิมพ์ : 15/7/2565
0.4
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
60
38. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลตรวจสอบปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนท้องถิ่น
วารสาร : วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ฉบับที่ : 27
วันที่ตีพิมพ์ : 21/7/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
100
39. การเพิ่่มประสิทธิภาพตััวเร่่ง ปฏิิกิิริิยาแบบวิิวิิธพัันธุ์์ แคลเซีียมออกไซด์์จากวััสดุุเหลืือใช้้ สำหรัับการสัังเคราะห์์ไบโอดีีเซล
วารสาร : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉบับที่ : วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564 หน้า 1-12
วันที่ตีพิมพ์ : 1/8/2565
0.8
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
100
40. Non-thermal plasma removal of naphthalene as tar model compound from biomass gasification
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 2021 8th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE 2021), 10–12 September 2021, Fukuoka, Japan p.97-103
วันที่ตีพิมพ์ : 10/9/2565
0.4
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
41. การศึกษาประสิทธิภาพเตาแก๊สหุงต้มเพื่อการพัฒนาเตาชีวมวล ส้าหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 “การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ตีพิมพ์ : 18/12/2565
0.2
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021