Criterion 1 : Expected Learning Outcomes

Criterion 1.4
การรวบรวมข้อกำหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและสะท้อนให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565

Criterion 5 : Academic Staff

แนวทางการคำนวณ FTE มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- Version 3.0
- Version 4.0
Criterion 5.8
มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565

Criterion 6 : Student Support Services

Criterion 6.1
จำนวนการรับสมัครและลงทะเบียนของนักศึกษา
     - ระดับปริญญาตรี
     - ระดับบัณฑิตศึกษา
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
  (1) ระดับปริญญาตรี
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
  (2) ระดับบัณฑิตศึกษา
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 6.2
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
การวางแผนอัตรากำลัง/การเกษียณ/การทดแทนตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน (ส่วนกลางหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
การบริการสนับสนุนวิชาการและไม่วิชาการ (ส่วนกลางหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 6.4
การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการของหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ข้อมูลส่วนกลาง : หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
การให้คำปรึกษาวิชาการ ทุน กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในการทำงาน (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 6.5
สมรรถนะ/การวัดและประเมินผลบุคลากรสายสนับสนุน (ส่วนกลางหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 6.6
การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ
(1) ห้องสมุด (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
(2) ห้อง LAB (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
(3) สัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565

Criterion 7 : Facilities and Infrastructure

Criterion 7.2
ทรัพยากรห้อง LAB (ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 7.3
จำนวนทรัพยากรห้องสมุดแบ่งตามหลักสูตร
ทรัพยากรห้องสมุด (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 7.4
การติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 7.5
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 7.6
สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้-ความปลอดภัย-ความช่วยเหลือผู้พิการ
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
สภาพแวดล้อม/การส่งสเริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
(1) มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
(2) ความช่วยเหลือ/อำนวยความสะดวกผู้พิการ
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 7.7
สภาพแวดล้อม/การส่งสเริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
(1) ห้องสมุด (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
(2) อาคารเรียน ถนน ทางเดิน สวน ที่นั่งพัก (ส่วนกลางมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
(3) อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬา สระว่ายน้ำ (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 7.8
มีการกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ที่ทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้แน่ใจว่าจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
Criterion 7.9
มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ไอที และบริการนักศึกษา (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
  (1) ห้องสมุด
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
  (2) ห้องปฏิบัติการกลาง
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565
  (3) สัญญาณอินเตอร์เน็ต
     - ปีการศึกษา 2564
     - ปีการศึกษา 2565

Criterion 8 : Output and Outcomes