Criterion 5 : Academic Staff

Criterion 5.1 การวางแผนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ]
Criterion 5.3 กำหนดสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ]
Criterion 5.5 การวัดประเมินผล และการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ]
Criterion 5.8 การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1.กองกลาง 2.กองบริหารทรัพยากรบุคคล ]

Criterion 6 : Student Support Services

Criterion 6.1 มีการกำหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียนเกณฑ์การรับเข้าและขั้นตอนการรับเข้าเรียน
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ]
จำนวนการรับสมัครและลงทะเบียนของนักศึกษา
     - ระดับปริญญาตรี
     - ระดับบัณฑิตศึกษา
Criterion 6.4 การให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขันของผู้เรียน และการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1.กองพัฒนานักศึกษา 2.สำนักหอสมุด 3.สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ 4.กองเทคโนโลยีดิจิทัล 5.อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ]

Criterion 7 : Facilities and Infrastructure

Criterion 7.2 มีห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สถาบันตรวจสอบคุณภาพฯ ]
Criterion 7.4 การติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1.กองเทคโนโลยีดิจิทัล 2.สำนักบริหารฯ ]
Criterion 7.5 การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่าย
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองเทคโนโลยีดิจิทัล ]
Criterion 7.6 การกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1.กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2.กองพัฒนานักศึกษา 3.สถาบันตรวจสอบคุณภาพฯ ]
Criterion 7.7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอื้อต่อการเรียน การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1.กองกายภาพฯ 2.สำนักหอสมุด 3.กองพัฒนานักศึกษา ]
Criterion 7.8 การกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2.กองบริหารงานบุคคล ]
Criterion 7.9 การประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการไอที และบริการนักศึกษา)
[ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1.กองกายภาพฯ 2.กองเทคโนโลยีดิจิทัล 3.สำนักบริหารฯ 4.สถาบันตรวจสอบคุณภาพฯ 5.สำนักหอสมุด 6.สำนักบริหารฯ 7.กองพัฒนานักศึกษา ฯ ]

Criterion 8 : Output and Outcomes