Criterion 1 : Expected Learning Outcomes (Ver.3 Criterion 11)

Criterion 1.4
การรวบรวมข้อกำหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและสะท้อนให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     - ปีการศึกษา 2564

Criterion 5 : Academic Staff (Ver.3 Criterion 6)

Criterion 6 : Student Support Services (Ver.3 Criterion 7, 8)

Criterion 6.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา (Ver.3 Criterion 8.1)
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
  (1) ระดับปริญญาตรี
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
  (2) ระดับบัณฑิตศึกษา
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 6.2 การวางแผนอัตรากำลัง/เกษียณ/ทดแทนตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน (Ver.3 Criterion 7.1)
การวางแผนอัตรากำลัง/การเกษียณ/การทดแทนตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน (ส่วนกลางหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
การบริการสนับสนุนวิชาการและไม่วิชาการ (ส่วนกลางหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 6.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร-การให้คำปรึกษา-ทุน-เตรียมความพร้อมในการทำงาน (Ver.3 Criterion 8.4)
การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการของหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ข้อมูลส่วนกลาง : หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
การให้คำปรึกษาวิชาการ ทุน กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในการทำงาน (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 6.5 สมรรถนะ/วัดและประเมินผลบุคลากรสายสนับสนุน (Ver.3 Criterion 7.3)
สมรรถนะ/การวัดและประเมินผลบุคลากรสายสนับสนุน (ส่วนกลางหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 6.6 (Ver.3 Criterion 1.5)
การประเมินและปรับคุณภาพการบริการ
(1) ห้องสมุด (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(2) ห้อง LAB (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(3) สัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564

Criterion 7 : Facilities and Infrastructure (Ver.3 Criterion 9)

Criterion 7.2 ทรัพยากรห้องปฏิบัติการกลาง (Ver.3 Criterion 9.3)
ทรัพยากรห้อง LAB (ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 7.3 ทรัพยากรห้องสมุด (Ver.3 Criterion 9.2)
จำนวนทรัพยากรห้องสมุดแบ่งตามหลักสูตร
ทรัพยากรห้องสมุด (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 7.4 (Ver.3 Criterion 9.5)
สภาพแวดล้อม/การส่งสเริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
(1) มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(2) ความช่วยเหลือ/อำนวยความสะดวกผู้พิการ
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 7.5 การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม) (Ver.3 Criterion 9.4)
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 7.6 สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้-ความปลอดภัย-ความช่วยเหลือผู้พิการ
- ปีการศึกษา 2564
Criterion 7.7 (Ver.3 Criterion 8.5)
สภาพแวดล้อม/การส่งสเริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
(1) ห้องสมุด (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(2) อาคารเรียน ถนน ทางเดิน สวน ที่นั่งพัก (ส่วนกลางมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(3) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(4) อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬา สระว่ายน้ำ (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 7.8
มีการกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ที่ทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้แน่ใจว่าจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     - ปีการศึกษา 2564
Criterion 7.9
มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ไอที และบริการนักศึกษา)
  (1) ห้องสมุด
     - ปีการศึกษา 2564
  (2) ห้องปฏิบัติการกลาง
     - ปีการศึกษา 2564
  (3) สัญญาณอินเตอร์เน็ต
     - ปีการศึกษา 2564

Criterion 8 : Output and Outcomes (Ver.3 Criterion 10)

Other

(Ver.3 Criterion 7.1)
มีการดำเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ)
     - ปีการศึกษา 2564
(Ver.3 Criterion 7.2)
มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(Ver.3 Criterion 7.4)
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ส่วนกลางหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(Ver.3 Criterion 7.5)
มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(Ver.3 Criterion 8.2)
จำนวนการรับสมัครและลงทะเบียนของนักศึกษา
     - ระดับปริญญาตรี
     - ระดับบัณฑิตศึกษา
การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา (เข้าระบบ)
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
 (1) ระดับปริญญาตรี
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
 (2) ระดับบัณฑิตศึกษา
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(Ver.3 Criterion 10.6)
การประเมินและปรับปรุงระบบกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ
(1) ห้องสมุด (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(2) ห้อง LAB (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564
(3) สัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (ส่วนกลาง หลักสูตรนำไปเขียนเพิ่มเติม)
     - ปีการศึกษา 2561
     - ปีการศึกษา 2562
     - ปีการศึกษา 2563
     - ปีการศึกษา 2564