แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
ปี
ตั้งแต่วันที่
ถึง
ค้นหา
URL
https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyNew2.aspx?year=2559&ds=1/8/2559&de=11/6/2560
รายการข้อมูล
#หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจำนวนงานวิจัยจำนวนเงินสนันสนุนงานวิจัยจำนวนนักวิจัยจำนวนเงินต่อนักวิจัยคะแนนที่ได้
วิทย์มนุษย์รวมวิทย์มนุษย์รวมกลุ่มวิทย์ฯ (5คะแนน=60,000 บาท)กลุ่มมนุษย์ฯ (5คะแนน=25,000 บาท)
บาท/คนคำนวณคะแนนบาท/คนคำนวณคะแนน
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 338 71,196,785.88 36,622,428.45 107,819,214.33 370.50 265.50 636.00 192,164.06 16.01 5.00 137,937.58 27.59 5.00 4.77
1 ผลิตกรรมการเกษตร 28 10,674,593.80 10,674,593.80 60.5 60.5 176,439.57 14.70 5.00 5.00
2 บริหารธุรกิจ 25 1,907,007.55 1,907,007.55 43.0 43.0 44,349.01 8.87 5.00 5.00
3 วิทยาศาสตร์ 128 21,639,238.50 21,639,238.50 117.5 117.5 184,163.73 15.35 5.00 5.00
4 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 32 7,778,452.60 7,778,452.60 44.0 44.0 176,783.01 14.73 5.00 5.00
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 20 1,176,880.00 3,721,000.00 4,897,880.00 45.0 44.5 89.5 26,152.89 2.18 2.18 83,617.98 16.72 5.00 3.59
6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 16 1,115,925.00 1,088,200.00 2,204,125.00 12.0 19.0 31.0 92,993.75 7.75 5.00 57,273.68 11.45 5.00 5.00
7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 13 6,212,146.40 6,212,146.40 24.0 24.0 258,839.43 51.77 5.00 5.00
8 พัฒนาการท่องเที่ยว 12 4,396,072.50 4,396,072.50 21.0 21.0 209,336.79 41.87 5.00 5.00
9 ศิลปศาสตร์ 13 1,068,100.00 1,068,100.00 77.0 77.0 13,871.43 2.77 2.77 2.77
10 เศรษฐศาสตร์ 34 17,939,677.00 17,939,677.00 30.0 30.0 597,989.23 119.60 5.00 5.00
11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 10 6,166,352.48 6,166,352.48 20.0 20.0 308,317.62 25.69 5.00 5.00
12 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 10 3,883,380.00 3,883,380.00 20.5 20.5 189,433.17 15.79 5.00 5.00
13 สารสนเทศและการสื่อสาร 2 290,225.00 290,225.00 7.0 7.0 41,460.71 8.29 5.00 5.00
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12 2,437,200.00 2,437,200.00 31.0 31.0 78,619.35 6.55 5.00 5.00
15 บัณฑิตวิทยาลัย 1 875,303.50 875,303.50 2.0 2.0 437,651.75 36.47 5.00 5.00
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 28 15,449,460.00 15,449,460.00 18.0 18.0 858,303.33 71.53 5.00 5.00