วันที่ทำกิจกรรม
ถึง
หน่วยงาน
http://erp.mju.ac.th/personRpt3.aspx?ds=01.10.2564&de=30.09.2565&deptID=301
ที่ รายการ จำนวนบุคลากรทั้งหมด รวมจำนวนครั้งที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน จำนวนครั้งเฉลี่ย ที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน ค่าคะแนน
(1) (2) (3) = (2)/(1) (4) = (3)*5