วันที่ทำกิจกรรม
ถึง
หน่วยงาน
http://erp.mju.ac.th/personRpt3.aspx?ds=01.10.2561&de=30.09.2562
ที่ รายการ จำนวนบุคลากรทั้งหมด รวมจำนวนครั้งที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน จำนวนครั้งเฉลี่ย ที่บุคลากรไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน ค่าคะแนน
(1) (2) (3) = (2)/(1) (4) = (3)*5
1 สำนักงานอธิการบดี 298.0 6 0.02 0.10
1 กองกลาง 43.0 0 0.00 0.00
2 กองการเจ้าหน้าที่ 24.0 0 0.00 0.00
3 กองคลัง 37.0 0 0.00 0.00
4 กองแผนงาน 18.0 0 0.00 0.00
5 กองวิเทศสัมพันธ์ 5.0 0 0.00 0.00
6 กองกิจการนักศึกษา 40.0 1 0.03 0.13
7 กองอาคารและสถานที่ 34.0 1 0.03 0.15
8 กองสวัสดิการ 27.0 0 0.00 0.00
9 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 15.0 0 0.00 0.00
10 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 13.0 0 0.00 0.00
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 26.0 1 0.04 0.19
12 สำนักงานตรวจสอบภายใน 8.0 0 0.00 0.00
13 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6.0 3 0.50 2.50
2 สำนักหอสมุด 35.0 0 0.00 0.00
3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 54.0 0 0.00 0.00
4 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 27.0 0 0.00 0.00