วันที่ทำกิจกรรม
ถึง
หน่วยงาน
http://erp.mju.ac.th/personRpt1.aspx?ds=01.10.2564&de=30.09.2565&deptID=301
ที่ รายการ บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ไปพัฒนา บุคลากรที่ไปพัฒนา+นำความรู้มาพัฒนางาน ร้อยละบุคลากรที่ไปพัฒนาและนำความรู้มาพัฒนางาน
ข้าราช
การ
พนัก
งาน ม.
พนัก
งาน ม. รายได้
พนัก
งาน
ราช
การ
ลูก
จ้าง
ประ
จำ
รวม ข้าราช
การ
พนัก
งาน ม.
พนัก
งาน ม. รายได้
พนัก
งาน
ราช
การ
ลูก
จ้าง
ประ
จำ
รวม ร้อยละ ข้าราช
การ
พนัก
งาน ม.
พนัก
งาน ม. รายได้
พนัก
งาน
ราช
การ
ลูก
จ้าง
ประ
จำ
รวม
(1) (2) (3) (4) = ((3) * 100) / (1)
1 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1.0 38.0 0.0 0.0 0.0 39.0 1.0 37.0 0.0 0.0 0.0 38.0 97.44 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 71.79