สรุป งปม.แผ่นดิน งปม.รายได้ งปม.อื่นๆ งปม.รวม งปม.จ่ายจริง ผล
- จำนวนโครงการ 0 โครงการ
- โครงการที่บรรลุ 0 โครงการ
- โครงการที่ไม่บรรลุ 0 โครงการ