มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับรายการประเภทจดทะเบียนยื่นคำขอ
1 DEVELOPING HAKKA ECO-INTELLIGENCE IN AGRICULTURE AS A TAIWAN TOURIST ATTRRACTION
เอกสารอ้างอิง
ว.043337.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043337
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380475
วันที่ : 20/01/2563
2 A STUDY ON ELDERLY PEOPLE'S LEISURE ATTITUDE AND LEISURE BENEFITS
เอกสารอ้างอิง
ว.043338.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043338
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380476
วันที่ : 20/01/2563
3 THE RESHEARCH PARADIGMS IN SERVICE QUALITY MANAGEMENT STUDIES
เอกสารอ้างอิง
ว.043339.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043338
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380476
วันที่ : 20/01/2563
4 PROMOTING TOURIST SATISFACTION THROUGH TOURIST MOTIVATION, TOURISM IMAGE AND EXPERIENTIAL VALUE: A CASE STUDY OF PENGHU ISLAND TAIWAN
เอกสารอ้างอิง
ว.043340.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043339
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380477
วันที่ : 20/01/2563
5 EXEMINING THE RELATIONSHIPS AMONG DESTINATION IMAGE, PERCEIVED QUALITY, TOURIST SATISFACTION AND POST-PURCHASE BEHAVIOR INTENTIONS
เอกสารอ้างอิง
ว.043341.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043341
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380479
วันที่ : 20/01/2563
6 Integrating Global Perspectives into Curriculum of Tourism Industry
เอกสารอ้างอิง
ว.043342.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043342
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380480
วันที่ : 20/01/2563
7 A STUDY ON FACTOR INFLUENCING THE ITINERARY PLANNING OF TOURISM INDUSTRY ADMINISTRATORS
เอกสารอ้างอิง
ว.043343.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043342
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380480
วันที่ : 20/01/2563
8 CREATING LOYALTY BY ACTIVITY INVOLVEMENT AMONG FESTIVAL GOERS
เอกสารอ้างอิง
ว.043344.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043344
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380482
วันที่ : 20/01/2563
9 INVESTIGATING THE PURCHASE INTENTION OF TV SHOPPING MEMBERS IN TRAVEL PRODUCT
เอกสารอ้างอิง
ว.043345.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043345
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380483
วันที่ : 20/01/2563
10 A STUDY OF TRIBAL PEOPLE EMPLOYED IN TOURISM INDUSTRY IN CHIANG MAI, THAILAND
เอกสารอ้างอิง
ว.043346.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043346
วันที่ : 31/03/2563
เลขที่ : 380484
วันที่ : 20/01/2563
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับรายการประเภทจดทะเบียนยื่นคำขอ
1 ซอฟต์แวร์สั่งงานแบบไร้สายสำหรับระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
เอกสารอ้างอิง
ว1.008434.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว1.008434
วันที่ : 07/04/2563
เลขที่ : 380472
วันที่ : 20/01/2563
คณะวิทยาศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับรายการประเภทจดทะเบียนยื่นคำขอ
1 ซอฟต์แวร์สั่งงานแบบไร้สายสำหรับระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
เอกสารอ้างอิง
ว1.008434.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว1.008434
วันที่ : 07/04/2563
เลขที่ : 380472
วันที่ : 20/01/2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ไม่มีข้อมูล
สำนักหอสมุด
ไม่มีข้อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ไม่มีข้อมูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ลำดับรายการประเภทจดทะเบียนยื่นคำขอ
1 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงปีที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
เอกสารอ้างอิง
ว.043335.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043335
วันที่ : 27/03/2563
เลขที่ : 380473
วันที่ : 20/01/2563
2 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงปีที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2562
เอกสารอ้างอิง
ว.043336.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043336
วันที่ : 27/03/2563
เลขที่ : 380474
วันที่ : 20/01/2563
3 การผลิตปลานิลอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
ว.043413.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043413
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : 380813
วันที่ : 12/02/2563
4 การผลิตปลาสลิดอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
ว.043414.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043414
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : 380814
วันที่ : 12/02/2563
5 การผลิตปลาสลิดอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
ว.043414.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043414
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : 380814
วันที่ : 12/02/2563
6 การผลิตกบอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
ว.043415.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043415
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : 380815
วันที่ : 12/02/2563
7 การผลิตกบอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
ว.043415.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043415
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : 380815
วันที่ : 12/02/2563
8 ระบบการเพิ่มผลผลิต มูลค่า มาตรฐาน และ Brand ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
เอกสารอ้างอิง
ว.043416.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043416
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : 380816
วันที่ : 12/02/2563
9 แนวทางการผลิตปลาหมอไทยเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
ว.043417.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043417
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : 380817
วันที่ : 12/02/2563
10 การผลิตปลากะพงขาวในน้ำจืด เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
ว.043418.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว.043418
วันที่ : 09/04/2563
เลขที่ : ว.043418
วันที่ : 12/02/2563
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ไม่มีข้อมูล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีข้อมูล