มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่มีข้อมูล
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ
ไม่มีข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับรายการประเภทจดทะเบียนยื่นคำขอ
1 สูตรและกรรมวิธีการผลิตหมูยอพรีไบโอติก
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
อนุสิทธิบัตร เลขที่ : 15478
วันที่ : 22/08/2562
เลขที่ : 1603001737
วันที่ : 09/09/2559
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ไม่มีข้อมูล
สำนักหอสมุด
ไม่มีข้อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ไม่มีข้อมูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ลำดับรายการประเภทจดทะเบียนยื่นคำขอ
1 Tilapia Mating System
เอกสารอ้างอิง
ว.42697.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ชิงนโยบายระดับชาติ
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ว. 42697
วันที่ : 18/10/2562
เลขที่ : 377617
วันที่ : 05/09/2562
2 Tilapia Mating System
เอกสารอ้างอิง
ศ3.3407.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ศ3. 3407
วันที่ : 11/10/2562
เลขที่ : 377952
วันที่ : 27/09/2562
3 ระบบการจับคู่ผสมพันธุ์ปลานิลเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ (Tilapia Mating System)
เอกสารอ้างอิง
ส.15077.pdf
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-
ลิขสิทธิ์ เลขที่ : ส. 15077
วันที่ : 11/10/2562
เลขที่ : 377951
วันที่ : 27/09/2562
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ไม่มีข้อมูล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีข้อมูล