วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น้ำหนัก0.20.40.60.81รวม
ชิ้นงาน1647131151
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น้ำหนัก0.20.40.60.81รวม
ชิ้นงาน90717387
เกษตรศาสตร์
น้ำหนัก0.20.40.60.81รวม
ชิ้นงาน1302516123
ที่ชื่อบทความน้ำหนักงานวิจัยผู้ตีพิมพ์
1. แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ที่ถูกละเลย กรณีศึกษาโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : -]
วันที่ตีพิมพ์ : 9/9/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 มจ.3-64-004
แนวทางการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (Green Canteen) กรณีศึกษาโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การได้รับเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพจากการจำลองการย่อยผ่านทางระบบทางเดินอาหารของเนื้อไก่โคราชที่ผ่านการทำให้ความร้อน
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/9/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 วศ.63-002-001
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางชีวภาพของโปรตีนเนื้อไก่โคราช
1. อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผลของการเสริมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและการย่อยได้ในหลอดทดลอง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1)]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 สศ.-65-003
ผลของการเสริมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและการย่อยได้ในหลอดทดลอง
1. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง
[นอก] นักศึกษาปริญญาเอก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50
2. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
3. ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
[นอก] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
4. การใช้แหนแดง (Azolla microphylla) ทดแทนอาหารสำเร็จรูปต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ พื้นเมือง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1 )]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-033
การใช้แหนแดง (Azolla microphylla) ทดแทนอาหารสำเร็จรูปต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง
1. นางสาวสุดาพร เปดี
[นอก] คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
20
2. รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
[นอก] คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
15
3. นางสาวอมรรัตน์ ต้นกันยา
[นอก] คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
10
4. นายปรัชญา ทุมโคตร
[นอก] คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
10
5. นายอธิวัฒน์ ทวีทรัพย์
[นอก] คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
10
6. นายวุฒิพงษ์ โลตุสิทธิ์
[นอก] คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
10
7. ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา
[นอก] คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5
8. รศ.ดร.พงศธร กุนัน
[นอก] คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 เกษตรศาสตร์
10. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
11. รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
[นอก] คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
5. ผลของการใช้เปลือกทุเรียนหมักยีสต์ทดแทนกากถั่วเหลืองบางส่วนในอาหารข้น ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และการย่อยได้ในหลอดทดลอง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1 )]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-038
ผลของการใช้เปลือกทุเรียนหมักยีสต์ทดแทนกากถั่วเหลืองบางส่วนในอาหารข้น ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและการย่อยได้ในหลอดทดลอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50 เกษตรศาสตร์
2. นายสุรินทร์ ปัญโญใหญ่
[นอก] นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30
3. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง
[นอก] นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
4. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
5. ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
[นอก] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
6. ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยเปลือกเสาวรสหมักลูกแป้งต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถ ในการย่อยได้ในหลอดทดลอง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1)]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-039
ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยเปลือกเสาวรสหมักลูกแป้งต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถ ในการย่อยได้ในหลอดทดลอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 เกษตรศาสตร์
2. นางสาวเอมมิกา แชแหล
[นอก] นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
3. นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง
[นอก] นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
4. รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 เกษตรศาสตร์
6. ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์
[นอก] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
7. ผศ.ดร.รัชตาภรณ์ ลุนสิน
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
5
8. รศ.ดร.พงศธร กุนัน
[นอก] คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5
9. รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
[นอก] คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
5
10. รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
[นอก] คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
11. ดร.ชานนท์ สุนทรา
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
12. ดร.ทิวากร อำพาพล
[นอก] คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
5
7. ผลของการใช้หนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ที่เลี้ยงแบบ กึ่งขังกึ่งปล่อย
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1)]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-041
การใช้หนอนแมลงวันลายในอาหารไก่ไข่เพื่อปรับปรุงผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยอิสระ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 เกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 เกษตรศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
30 เกษตรศาสตร์
8. การพัฒนาสูตรอาหารเชิงอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงของชุมชนเกษตรกร
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1) 2565]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 วช.-64-013.1
การพัฒนาสูตรอาหารไก่กระดูกดำเชิงอินทรีย์ที่เหมาะกับการเลี้ยงไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร
1. อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 เกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
3. นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
7. นางสาวพัชรี พรมตัน
[นอก] นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
9. การทดแทนระดับโปรตีนในอาหารด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์ (ไลซีนและเมทไธโอนีน) ต่อประสิทธิภาพการ เจริญเติบโตและต้นทุนด้านอาหารในสุกรขุน
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1) ]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 สศ.-65-002
การทดแทนระดับโปรตีนในอาหารด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์ (ไลซีนและเมทไธโอนีน) ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนด้านอาหารในสุกรขุน
1. นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50 เกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 เกษตรศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 เกษตรศาสตร์
10. การพัฒนาคุณภาพไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงให้มีคุณภาพและการฟักออกที่ดี ในระบบการเลี้ยงของชุมชน เกษตรกร
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : วารสารสัตวศาสตร์ 3 (พิเศษ 1 ) ]
วันที่ตีพิมพ์ : 2/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 วช.-64-013.2
การพัฒนาคุณภาพไก่กระดูกดำให้มีคุณภาพและการฟักออกที่ดีในระบบการเลี้ยงของชุมชนเกษตรกร
1. นายครรชิต ชมภูพันธ์
ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 เกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
3. อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เกษตรศาสตร์
7. นางสาวพัชรี พรมตัน
[นอก] นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
11. เกณฑ์การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับสาหรับระบบกลางที่มีตัวหน่วงแบบ ผสมที่ขึ้นกับเวลาแบบช่วงโดยใช้เทคนิคอสมการเชิงปริพันธ์
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 23/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-044
เกณฑ์การมีเสถียรภาพแบบเชิงเส้นกากับสาหรับระบบกลางที่มีตัวหน่วงแบบ ผสมที่ขึ้นกับเวลาแบบช่วงโดยใช้เทคนิคอสมการเชิงปริพันธ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
คณะวิทยาศาสตร์
51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
คณะวิทยาศาสตร์
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อติรุจ ขยัน
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
5
12. โคลนของฟอร์มูลาที่เกิดโดยเทอมของการเจาะจงตัวแปรชนิด (T, T')
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 23/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-043
โคลนของฟอร์มูลาที่เกิดโดยเทอมของการเจาะจงตัวแปรชนิด (T, T')
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
คณะวิทยาศาสตร์
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พรพรรณ จันทร์แก้ว
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
15
13. การศึกษาโครงสร้างกึ่งครุปบนอะตอมมิคฟอร์มูลาชนิด (2;2)
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 23/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-045
การศึกษาโครงสร้างกึ่งครุปบนอะตอมมิคฟอร์มูลาชนิด (2;2)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
คณะวิทยาศาสตร์
51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
15
14. อนุกรมกำลังและการแปลงลาปลาซกับการประยุกต์
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 23/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-046
อนุกรมกำลังและการแปลงลาปลาซกับการประยุกต์
1. ชลกร ไทยเสถียร
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
51
2. อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์
29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 21/5/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 0.2-65.7
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
1. รุ้งระวี แช่มชื่น
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ การบัญชี
60
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
10 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
10 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16. การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติในเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 28/4/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 ชพ.64-นศ.-007
การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
60 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ตวงทิพย์ วงค์เลี้ยง
[นักศึกษา] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รัฐศาสตร์
40
17. การสร้างมูลค่าเพิ่มและโมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเนื้อหมู ของวิสาหกิจชุมชนบนแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดเชียงราย
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : 1]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 0.2-65.1
การสร้างมูลค่าเพิ่มและโมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเนื้อหมูของวิสาหกิจชุมชนบนแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดเชียงราย
1. กัลญารัตน์ เสาร์แก้ว
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
40
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18. ผลกระทบของภาวะธำรงสภาพต่อผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 0.2-65.4
ผลกระทบของภาวะธำรงสภาพต่อผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
1. ศศิวิมล วรพันธุ์
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
40
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19. การเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการยุติธรรมของชุมชน
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : -]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 มจ.2-62-006
การเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมชาติด้วยกระบวนการยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
1. อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. วัฒนา แดงประเทศ
[นอก] อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20
20. การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 0.2-65.5
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
25 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นริศรา ชมชื่น
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ บัญชี
15
4. ทิพรดา อิ่งต่า
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ บัญชี
15
5. ซาง มายมิน
[นอก] ผู้นิพนธ์ประสานงาน
15
21. การหาปริมาณฟีนอลิกรวมในผลิตภัณฑ์จากดอกดาวเรือง และกระเจี๊ยบแดง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-013
การหาปริมาณฟีนอลิกรวมในผลิตภัณฑ์จากดอกดาวเรือง และกระเจี๊ยบแดง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ณัฐนนท์ ณ ระนอง
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ เคมี
20
3. นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
15 เกษตรศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 เกษตรศาสตร์
22. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกในดอกดาวเรืองเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-011
การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกในดอกดาวเรืองเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สุภัทรา แสนสุรินทร์
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ เคมี
20
3. นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 เกษตรศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 เกษตรศาสตร์
23. การหาปริมาณฟินอลิกรวมในน้าส้มสายชูหมักจากมะขามป้อมและกระเจี๊ยบแดง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-012
การหาปริมาณฟินอลิกรวมในน้าส้มสายชูหมักจากมะขามป้อมและกระเจี๊ยบแดง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
20 เกษตรศาสตร์
3. อัญชลี ศรีทานนท์
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ เคมี
20
24. ผลของรังสีแกมมาและความชื้นต่อการงอกและการเจริญเติบโตของแตงกวา
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-030
ผลของรังสีแกมมาและความชื้นต่อการงอกและการเจริญเติบโตของแตงกวา
1. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
คณะวิทยาศาสตร์
70 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เปมิกา เขวาลำธาร
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
10
3. ลดาทิพย์ เรือนสูง
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
10
4. อิชยา รัตนสุพงษ์
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
10
25. ความพีงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนแก้ปัญหาโจทย์โพรเจกไทล์โดยวิธีการทางแคลคุลัส
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-014
ความพีงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนแก้ปัญหาโจทย์โพรเจกไทล์โดยวิธีการทางแคลคุลัส
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26. -
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-008
-
1. อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
คณะวิทยาศาสตร์
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์ศริญณา มาปลูก
คณะวิทยาศาสตร์
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27. การเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-009
การเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
คณะวิทยาศาสตร์
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์ศริญณา มาปลูก
คณะวิทยาศาสตร์
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28. การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี ในสถานการณ์โควิด 19
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 24/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 0.2-65.6
การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีในสถานการณ์โควิด 19
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
60 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รัตนากาญจน์ สุขมา
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ บัญชี
15
3. รุฤญา มาโยธา
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ บัญชี
15
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
คณะบริหารธุรกิจ
10 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29. การพัฒนาแอปพลิเคชันการซื้อขายข้าวไทย บริษัทโรงสีข้าวไทยไรซ์
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : 1]
วันที่ตีพิมพ์ : 24/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 0.2-65.3
การพัฒนาแอปพลิเคชันการซื้อขายข้าวไทยบริษัทโรงสีข้าวไทยไรซ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
55 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ประภาศิริ บัวเขียว
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
15
3. อารีรัตน์ คำยอง
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
15
4. อุทัยทิพย์ กันเงิน
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
15
30. การตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 24/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 0.2-65.2
การตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
55 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
คณะบริหารธุรกิจ
15 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาภาภรณ์ เสมอใจ
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ การเงิน
10
4. ศุภิสรา สุริยะ
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ การเงิน
10
5. กำไลทอง สหัสแปง
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
10
31. การประยุกต์การใช้ Iot เซนเซอร์ทางการเกษตรสำหรับการเพาะปลูกหญ้าพลังงานสุวรรณภูมิแบบแม่นยำ และการพัฒนาสมการพยากรณ์การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมด้วยเทคนิคผลรวมอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยสะสม
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่]
วันที่ตีพิมพ์ : 24/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 วศ.65-003-001
การประยุกต์การใช้ Iot เซนเซอร์ทางการเกษตรสำหรับการเพาะปลูกหญ้าพลังงานสุวรรณภูมิแบบแม่นยำ และการพัฒนาสมการพยากรณ์การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมด้วยเทคนิคผลรวมอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยสะสม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
65 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32. ผลของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทางการค้าต่อปริมาณอสุจิของกุ้งขาวแวนนาไม
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : -]
วันที่ตีพิมพ์ : 21/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 ชพ.64-นศ.-005
ผลของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทางการค้าต่อปริมาณอสุจิของกุ้งขาวแวนนาไม
1. อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาทิตยา คำมีรักษ์
[นักศึกษา] มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
10
3. วิทยา พันธะกิจ
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นครศรีธรรมราช
10
4. นัฎฐิกา ทองวล
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นครศรีธรรมราช
10
33. การเปรียบเทียบชนิดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงโคพีพอด (Apocyclops royi)
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : -]
วันที่ตีพิมพ์ : 21/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 ชพ.64-นศ.-004
การเปรียบเทียบชนิดอาหารในการเพาะเลี้ยงโคพีพอด (Apocyclops royi)
1. อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ศิวพล แก้วนาเคียน
[นอก] มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10
3. สมพิศ แย้มเกษม
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร
10
4. วัฒนา ฉิมแก้ว
[นอก] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร
10
34. ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ต่อความชอบและคุณภาพ ภายนอกของไข่ในไก่พ่อแม่พันธุ์พื้นเมือง
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง]
วันที่ตีพิมพ์ : 21/2/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 OT-65-018
ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ต่อความชอบและคุณภาพ ภายนอกชองไข่ในไก่พ่อแม่พันธุพื้นเมือง
1. อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 เกษตรศาสตร์
2. อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 เกษตรศาสตร์
3. : นายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์
[นอก] ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม
15
4. รศ. ดร.จำเริญ เที่ยงธรรม
[นอก] ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15
5. นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ
[นอก] นักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
6. นางสาวจิราวรรณ์ สอนพิชัย
[นอก] ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
35. ผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดและสารสกัดหยาบจากพืชต่อการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides complex ที่ต้านทานต่อสารเคมีกลุ่มเบนซิมิดาโซล
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23 24-25 มกราคม 256]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/1/2565
เอกสารประกอบ :
0.2 มจ.2-62-092
ศักยภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์ในการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว
1. อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร
70 เกษตรศาสตร์
2. อนุพงษ์ สุวะจันทร์
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)
15
3. พงศธร แสงใหญ่
[นักศึกษา] ผลิตกรรมการเกษตร อารักขาพืช
15
36. low carb avocado icecream
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [ฉบับที่ : the 14th STISWB 2022]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.4 วศ.65-002-002
ไอศกรีมคาร์โบไฮเดรตต่ำจากอะโวกาโด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์กัญญา บุตราช
คณะวิทยาศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37. development of veggie and fruit softened texture pudding for thai elderly
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [ฉบับที่ : the 14th STISWB 2022]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.4 มจ.2-63-031
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มรสผัก ผลไม้พร้อมบริโภค เสริมสารอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
1. อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38. Malt beverage from glutinous rice cultivated in northern thailand
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.4 มจ.2-64-007
เครื่องดื่มมอลต์จากข้าวเหนียวที่ปลูกในภาคเหนือของไทย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางจันทร์จิรา วันชนะ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39. Selection of commercial molds and yeasts for sato production
วารสาร : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 16/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.4 วศ.64-003-002
Selection of commercial molds and yeasts for sato production
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40. ภาพลักษณ์พระสงฆ์ในเอกภาพลักษณ์พระสงฆ์ในเอกสารโบราณล้านนา
วารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา [ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 25]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/12/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 มจ.2-61-049
การสร้างภาพลักษณ์พระสงฆ์ในงานวรรณกรรมในงานเขียนภาคเหนือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
คณะศิลปศาสตร์
85 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
คณะศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
คณะศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41. การศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์ในชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-2019 ในประเทศไทย
วารสาร : วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 16/9/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 มจ.2-64-038
การศึกษารูปแบบการออกแบบภูมิทัศน์ในชีวิตวิธีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย
1. รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจินตภาพของเมืองในการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง
วารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ฉบับที่ : 3]
วันที่ตีพิมพ์ : 16/9/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 มจ.2-63-089
การประยุกต์ใช้ทฏษฎีจินตภาพของเมืองในการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง กรณีศึกษาชุมชนแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1. อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43. ตัวแบบสำหรับการทำนายอัตราเกิดอย่างหยาบของประชากรไทย
วารสาร : วารสารสังคมศาสตร์วิจัย [ฉบับที่ : 13]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/7/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 OT-65-031
ตัวแบบสำหรับการทำนายอัตราเกิดอย่างหยาบของประชากรไทย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
คณะวิทยาศาสตร์
100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ [ฉบับที่ : 5(1)]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 มจ.1-63-02-009
การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
คณะเศรษฐศาสตร์
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
10 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 เกษตรศาสตร์
4. นายสุรเดช ไชยมงคล
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 ไม่ระบุ
5. นายสมชาย อารยพิทยา
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 ไม่ระบุ
6. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์
[นอก] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
7. ผศ.พันชิด ปิณฑะดิษ
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
8
45. การพัฒนาอัตลักษณ์ของสิงห์ขาวเพื่อการปรับตัวในยุคดิจิทัล
วารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2566) มกราคม-มิถุนายน หน้า 1-1]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 สร.มช.-63-001
การพัฒนาอัตลักษณ์ของสิงห์ขาวเพื่อการปรับตัวในยุคดิจิตอล
1. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46. การศึกษาความพร้อมของการดำเนินงานด้านสวัสดิการทางการเงิน สาหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอำเภอสันทราย แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ฉบับที่ : 1]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 0.6-65.2
การศึกษาความพร้อมของการดำเนินงานด้านสวัสดิการทางการเงิน สำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอำเภอสันทราย แม่ริม แม่แตง และสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1. อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
60 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 มจ.2-63-078
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. น.ส.อุรัชชา สุวพานิช
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48. ผลของแก๊สโอโซนที่มีต่อการยับยั้งการสังเคราะห์เอทิลีนและสมบัติทางกายภาพและเคมีในกล้วยหอมทอง
วารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/5/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 วศ.64-004-001
ผลของแก๊สโอโซนที่มีต่อการยับยั้งการสังเคราะห์เอทิลีนและสมบัติทางกายภาพและเคมีในกล้วยหอมทอง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49. ความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการบนพื้นที่สูงของชาวกะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่.
วารสาร : วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง [ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1]
วันที่ตีพิมพ์ : 28/4/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 มจ.3-62-018
ความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
คณะศิลปศาสตร์
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์พสุนิต สารมาศ
คณะศิลปศาสตร์
25 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
คณะศิลปศาสตร์
25 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50. การพัฒนาระบบหัวฉีดโอโซนเวนจูรี่สำหรับการบำบัดน้ำจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา
วารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ฉบับที่ : 29]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 สวก.-64-007
การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยระบบถังปิดอัจฉริยะ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51. Formulation of reduced-sugar fiber-enriched thai traditional sweet egg yolk cake thong ake
วารสาร : Food and Applied Bioscience Journal [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 วศ.61-001-003
Formulation of reduced-sugar fiber-enriched thai traditional sweet egg yolk cake thong ake
1. อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ [ฉบับที่ : 1]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 0.6-65.1
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
คณะเศรษฐศาสตร์
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
10 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 เกษตรศาสตร์
4. กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์
[นอก] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
5. นายสุรเดช ไชยมงคล
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 ไม่ระบุ
6. นายสมชาย อารยพิทยา
งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 ไม่ระบุ
7. พันชิด ปิณฑะดิษ
[นอก] มหาวิทยาลัยพะเยา
8
53. การศึกษาการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในงานภูมิสถาปัตยกรรม ของโรงแรมประเภทรีสอร์ทระดับสี่ดาวและห้าดาวในภาคเหนือ ของประเทศไทย
วารสาร : วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม [ฉบับที่ : 1]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/1/2565
เอกสารประกอบ :
0.6 มจ.2-64-035
การศึกษาการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในงานวางผังภูมิสถาปัตยกรรมโรงแรมประเภทรีสอร์ทระดับสี่ดาวและห้าดาวในภาคเหนือของประเทศไทย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54. ผลของการเคลือบด้วยเครื่องเคลือบแบบจานหมุนต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่หลังการ เก็บรักษา
วารสาร : แก่นเกษตร [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 24/9/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 OT-65-020
ผลของการเคลือบด้วยสารเคลือบทางการค้าที่แตกต่างกันต่อคุณภาพและอายุการเก็บเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่
1. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
75 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายทองลา ภูคำวงศ์
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55. ผลของสารให้ความคงตัวชนิดต่างๆ ต่อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม
วารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/9/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วศ.006-001
การพัฒนากลิ่นรสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มชนิดปรับกรดบรรจุขวด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56. การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาลูกผสมบึกสยาม
วารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/9/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วศ.62-006-002
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอแคลเซียมจากกระดูกหนังปลาหนังลูกผสม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5
57. รูปแบบการบริหารต้นทุนการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อความอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรลำไยคุณภาพ: กรณีศึกษา บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 31/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.2-61-026
การพัฒนาและประยุกต์รูปแบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย :กรณีศึกษา บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
40 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58. กลวิธีการถ่ายทอดลักษณะทางกวีนิพนธ์ในการแปลนิราศเมืองเพชรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
วารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ]
วันที่ตีพิมพ์ : 29/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.2-60-023
กลวิธีการแปลงวีนิพนธ์ “นิราศเมืองเพชร” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของเสาวนีย์ นิวาศะบุตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล
คณะศิลปศาสตร์
100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59. ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารผลิตกรรมการเกษตร [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/8/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.1-62-01-012.1
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก๊ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
90 เกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10 เกษตรศาสตร์
60. การพัฒนาแบบจำลองการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์ในการให้บริการ Mobile Banking ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ
วารสาร : วารสารรัชต์ภาคย์ [ฉบับที่ : 47]
วันที่ตีพิมพ์ : 31/7/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 0.8-65.4
การพัฒนาแบบจำลองการตลาดเชิงสัมพันธ์ออนไลน์ในการให้บริการ Mobile Banking ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ
1. เซ่าหยี แซ่ฟัง
[นอก] -
40
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61. การได้ การใช้ และการรักษาอำนาจทางการเมืองของนักการเมืองสีเขียว ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ [ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2565) ]
วันที่ตีพิมพ์ : 31/7/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.1-60-104
การพัฒนาต้นแบบผู้นำการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอำนาจ
1. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62. กระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชิงสวัสดิการของเทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ [ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565) เมษายน-มิถุนายน 2565 หน้า]
วันที่ตีพิมพ์ : 8/7/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 สกสว.-62-005
กระบวนสร้างความร่วมมือในการพัมนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสวัสดิการของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
35 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63. สถานการณ์ที่ตั้งและองค์ประกอบเมืองเก่าในพื้นที่แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน
วารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 4/7/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.1-63-03-003
การสำรวจศักยภาพและพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเมืองโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
80 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์สิริวัฒก์ สัมมานิธิ
[นอก] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20
64. การจัดการความรู้ด้านทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ [ฉบับที่ : 22(2) เมษายน-มิถุนายน 2565]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วบศ.2564.004
กระบวนการจัดการความรู้จากทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องที่และท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
85 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65. อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางของความเสี่ยงบริษัทต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่งกับผลการดำเนินงาน
วารสาร : วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) [ฉบับที่ : 27]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.2-64-016
อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางของความเสี่ยงบริษัทต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่งกับผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
คณะบริหารธุรกิจ
100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรธุรกิจ เขตภาคเหนือของประเทศไทย
วารสาร : BU Academic Review [ฉบับที่ : 1]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 0.8-65.3
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรธุรกิจ เขตภาคเหนือของประเทศไทย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ
60 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
คณะบริหารธุรกิจ
40 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67. การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรสุทธิจากการผลิตโคเนื้อ อินทรีย์พันธุ์ซาร์โรเล่ส์ในจังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.2-63-056
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้ออินทรีย์พันธุ์ชาร์โรเล่ส์: กรณีศึกษา ฟาร์มวัวจิระพาณิชณ์ ตำบล ปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ กวดวิชาเอกชนขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง
วารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 0.8-65.6
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ กวดวิชาเอกชนขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง
1. ญดารัตน์ อินทะขันธ์
[นักศึกษา] บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
60
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
คณะบริหารธุรกิจ
20 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
10 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
10 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69. รถแห่ดนตรีสด: ความนิยมในการจัดกิจกรรมของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
วารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ฉบับที่ : VOL. 10 NO. 1 (2022): JANUARY-JUNE 2022 (มกราคม-ม]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 สสส.-63-001
มาตรการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดจังหวัดขอนแก่น
1. อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
คณะศิลปศาสตร์
100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70. การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการผลิตซ้ำตำนานอินทขิล
วารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565]
วันที่ตีพิมพ์ : 30/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.2-53-002
การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการผลิตซ้ำตำนานอินทขิล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71. ความสามารถในการตอบสนองทางดิจิทัลต่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และประทุษวาจาออนไลน์ของเด็ก: ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา
วารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร์ [ฉบับที่ : 4]
วันที่ตีพิมพ์ : 17/6/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 กองทุนพัฒนาสื่อ.-63-001
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งและรับผิดชอบในการใช้สื่อดิจิทัลเมื่อเผชิญสถานการณ์การรังแกกันและประทุษวาจาบนโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และสงขลา
1. อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ฤทัยชนนี สิทธิชัย
[นอก] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
72. ความหลากหลายของลำดับเบสของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในข้าวไทย จากการวิเคราะห์ลำดับเบสทรานสคริปโตมและจีโนม
วารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา [ฉบับที่ : 27]
วันที่ตีพิมพ์ : 3/5/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 มจ.1-63-02-006.5
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณลูทีนหรือซีแซนทีนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ จำเพาะยีนช่วยในการคัดเลือก
1. กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ
[นักศึกษา] วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
50
2. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
คณะวิทยาศาสตร์
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
คณะวิทยาศาสตร์
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
คณะวิทยาศาสตร์
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
[นอก] ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
73. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/5/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 OT-65-017
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
70 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. พรชนก เฉลิมพงษ์
[นอก] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
30
74. Improvement of Color Quality in Northern Thai Green Chili Paste (Nam Prik Num) Product
วารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/5/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วศ.006-001
การพัฒนากลิ่นรสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มชนิดปรับกรดบรรจุขวด
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75. Influence of Various Organic Acids on the Quality of Qcidified Northern Thai Green Chili Paste (Nam Prik Num) Product in Hermetically Sealed Bottle
วารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา [ฉบับที่ : ]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/5/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วศ.006-001
การพัฒนากลิ่นรสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มชนิดปรับกรดบรรจุขวด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76. คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและชีวเคมีของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเมล็ดดาวอินคา
วารสาร : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร [ฉบับที่ : 2]
วันที่ตีพิมพ์ : 1/5/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วศ.64-002-001
การเพิ่มมูลค่าและการผลิตโปรตีนทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุชภาพจากกากเมล็ดดาวอินคา
1. อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
70 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77. นโยบายมุ่งใต้ใหม่ทางด้านการศึกษา: อำนาจอ่อนของไต้หวันต่อสถาบันอุดมศึกษาของไทย
วารสาร : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2565) มีนาคม - เมษายน, น.164-1]
วันที่ตีพิมพ์ : 28/4/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วบศ.2562.002
นโยบายการสนับสนุนการศึกษาของไต้หวันต่อสถาบันอุดมศึกษาของไทย
1. อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
95 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78. Farmers’ Attitude on Tobacco Growing for Reducing Smog from Maize Stubble Burning, Mae Chaem District, Chiang Mai, Thailand
วารสาร : วารสารผลิตกรรมการเกษตร [ฉบับที่ : 4(1)]
วันที่ตีพิมพ์ : 25/4/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 OT-64-098
เจตคติของเกษตรกรในการปลูกใบยาสูบเพื่อลดหมอกควันจากากรเผาตอซังข้าวโพด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
คณะผลิตกรรมการเกษตร
60 เกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 เกษตรศาสตร์
79. การจัดการออร์แกนิคฟาร์มสเตย์เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยว เฉพาะกลุ่มสนใจในบ้านปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
วารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ [ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2565)]
วันที่ตีพิมพ์ : 31/3/2565
เอกสารประกอบ :
0.8 วบศ.2560.002
การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบออแกนิคฟาร์มสเตย์และการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศของชุมชนบ้านปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
วิทยาลัยบ