แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1/10/2563 ถึง 30/9/2564
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 9/6/2564 ถึง 31/5/2565
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่นับที่ลาศึกษาต่อ
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 324 146,209,772.00 32,931,335.00 4,500,000.00 183,641,107.00 217 183 222 622
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร5442,833,335.00565,000.0043,398,335.0025961
2. คณะบริหารธุรกิจ234,039,028.004,039,028.003838
3. คณะวิทยาศาสตร์7324,521,008.0024,521,008.00120120
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3614,740,399.0014,740,399.004141
5. คณะเศรษฐศาสตร์135,113,925.005,113,925.003030
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว104,616,045.004,616,045.001616
7. คณะศิลปศาสตร์162,044,427.002,044,427.007272
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร61,786,238.001,786,238.0066
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2417,422,755.0045,000.0017,467,755.0032124
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม2814,364,980.0014,364,980.003131
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี103,440,775.002,200,000.005,640,775.001717
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์011
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ349,309,131.006,187,092.0015,496,223.009090
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร112,787,753.002,471,453.0050,000.005,309,206.003030
15. วิทยาลัยบริหารศาสตร์121,862,900.001,862,900.002121
16. วิทยาลัยพลังงานทดแทน2216,789,636.0016,789,636.001919
17. วิทยาลัยนานาชาติ74,810,227.001,640,000.006,450,227.0055