ปีการศึกษา :
คณะ กรรมการหลักสูตร อาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์พิเศษ
โครงการ000
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ000
บริหารธุรกิจ000
บัณฑิตวิทยาลัย000
ผลิตกรรมการเกษตร000
พยาบาลศาสตร์000
พัฒนาการท่องเที่ยว000
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ000
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร000
วิทยาลัยนานาชาติ000
วิทยาลัยบริหารศาสตร์000
วิทยาลัยพลังงานทดแทน000
วิทยาศาสตร์000
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร000
ศิลปศาสตร์000
เศรษฐศาสตร์000
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม000
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี000
สารสนเทศและการสื่อสาร000
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ000