ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้3032691036758459.007853.206545.60206143.60
2คณะวิทยาศาสตร์1231232216.002216.00
3คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร37372413.402413.40
4วิทยาลัยพลังงานทดแทน222264.2064.20
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14183231.0031.8062.80
6คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม3535138.20138.20
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5141922119.20107.602824.80
8คณะบริหารธุรกิจ45452714.802714.80
9คณะศิลปศาสตร์7979149.80149.80
10วิทยาลัยบริหารศาสตร์24241713.601713.60
11คณะสารสนเทศและการสื่อสาร101032.2032.20
12คณะเศรษฐศาสตร์292953.8053.80
13วิทยาลัยนานาชาติ461021.6021.60
14คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171754.4054.40
15คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212153.0053.00
16คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ191963.0063.00
17คณะผลิตกรรมการเกษตร63635540.005540.00