ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2567 ถึง 31/12/2567
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้2952619965533.0022.0011.0055.00
2วิทยาลัยพลังงานทดแทน222211.0011.00
3มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14173111.0011.00
4คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร373711.0011.00
5คณะบริหารธุรกิจ444411.0011.00
6คณะเศรษฐศาสตร์262611.0011.00
7คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี202011.0011.00