ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2567 ถึง 31/12/2567
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้2952619965543.2054.0011.0097.20
2มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14173121.2011.0032.20
3วิทยาลัยพลังงานทดแทน222211.0011.00
4คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร373711.0011.00
5คณะบริหารธุรกิจ444432.0032.00
6คณะเศรษฐศาสตร์262611.0011.00
7คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี202011.0011.00