ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2567 ถึง 31/12/2567
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้29526199655137.201611.0096.203220.20
2มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14173162.0032.2094.20
3คณะวิทยาศาสตร์11411442.6042.60
4คณะพยาบาลศาสตร์121210.6010.60
5วิทยาลัยพลังงานทดแทน222211.0011.00
6คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร373711.0011.00
7คณะบริหารธุรกิจ444453.4053.40
8คณะศิลปศาสตร์787842.4042.40
9คณะเศรษฐศาสตร์262642.8042.80
10คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171710.8010.80
11คณะผลิตกรรมการเกษตร626263.2063.20
12คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี202033.0033.00