ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้30526910467812383.8011071.408658.40288194.20
2คณะวิทยาศาสตร์1231232821.202821.20
3คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร38382413.402413.40
4วิทยาลัยพลังงานทดแทน222275.2075.20
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14183242.0074.60116.60
6คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม3535149.00149.00
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5141925035.202214.406344.80
8คณะพยาบาลศาสตร์131321.8021.80
9คณะบริหารธุรกิจ45453117.803117.80
10คณะศิลปศาสตร์79791911.201911.20
11คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171796.8096.80
12คณะสารสนเทศและการสื่อสาร101053.4053.40
13วิทยาลัยบริหารศาสตร์24242116.002116.00
14คณะเศรษฐศาสตร์292953.8053.80
15วิทยาลัยนานาชาติ4611132.4032.40
16คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2121104.80104.80
17คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1919169.00169.00
18คณะผลิตกรรมการเกษตร63636246.006246.00