ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้3032691036757651.807349.406444.80194133.20
2คณะวิทยาศาสตร์1231232014.002014.00
3คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3737209.40209.40
4วิทยาลัยพลังงานทดแทน222264.2064.20
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14183231.0031.8062.80
6คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม3535138.20138.20
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5141921918.0053.802220.40
8คณะบริหารธุรกิจ45452714.802714.80
9คณะศิลปศาสตร์7979149.80149.80
10วิทยาลัยบริหารศาสตร์24241713.601713.60
11คณะสารสนเทศและการสื่อสาร101032.2032.20
12คณะเศรษฐศาสตร์292953.8053.80
13วิทยาลัยนานาชาติ461021.6021.60
14คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171754.4054.40
15คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212153.0053.00
16คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ191963.0063.00
17คณะผลิตกรรมการเกษตร63635439.205439.20