ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2567 ถึง 31/12/2567
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้2952619965575.00139.0053.802115.00
2มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14173121.2032.2053.40
3คณะวิทยาศาสตร์11411421.2021.20
4คณะพยาบาลศาสตร์121210.6010.60
5วิทยาลัยพลังงานทดแทน222211.0011.00
6คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร373711.0011.00
7คณะบริหารธุรกิจ444432.0032.00
8คณะศิลปศาสตร์787831.8031.80
9คณะเศรษฐศาสตร์262642.8042.80
10คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171710.8010.80
11คณะผลิตกรรมการเกษตร626231.8031.80
12คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี202022.0022.00