ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้3032691036758560.009261.006847.00224153.80
2คณะวิทยาศาสตร์1231232216.002216.00
3คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร37372413.402413.40
4วิทยาลัยพลังงานทดแทน222264.2064.20
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14183242.0053.4095.40
6คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม3535138.20138.20
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5141922119.20118.202925.40
8คณะบริหารธุรกิจ45453017.203017.20
9คณะศิลปศาสตร์79791810.601810.60
10คณะสารสนเทศและการสื่อสาร101053.4053.40
11วิทยาลัยบริหารศาสตร์24242015.402015.40
12คณะเศรษฐศาสตร์292953.8053.80
13วิทยาลัยนานาชาติ461032.4032.40
14คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171754.4054.40
15คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212184.4084.40
16คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ191963.0063.00
17คณะผลิตกรรมการเกษตร63635641.005641.00