ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/12/2565
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้231205250686116.20129.00126.603321.00
2คณะวิทยาศาสตร์12512552.4052.40
3คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร393932.0032.00
4วิทยาลัยพลังงานทดแทน191953.0053.00
5วิทยาลัยบริหารศาสตร์242463.8063.80
6คณะศิลปศาสตร์787843.6043.60
7คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171710.6010.60
8คณะเศรษฐศาสตร์313121.6021.60
9คณะผลิตกรรมการเกษตร656510.2010.20
10มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร343442.0042.00
11คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ222231.8031.80
12มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ959531.6031.60
13คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212111.0011.00