ปีปฏิทิน :
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตั้งแต่วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/12/2565
ที่ หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนผลงาน
วิทย์ สังคม เกษตร รวม จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก จำนวนผลงาน รวมน้ำหนัก
1มหาวิทยาลัยแม่โจ้30427311168815796.2012776.007153.20322205.80
2คณะวิทยาศาสตร์1251255637.005637.00
3คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร39393823.603823.60
4มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร141913482.40156.00218.00
5คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม35352412.402412.40
6วิทยาลัยพลังงานทดแทน191996.6096.60
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5342953823.802111.004929.40
8คณะพยาบาลศาสตร์101010.6010.60
9คณะบริหารธุรกิจ45452514.202514.20
10คณะศิลปศาสตร์7878169.00169.00
11คณะเศรษฐศาสตร์31312214.802214.80
12คณะพัฒนาการท่องเที่ยว171763.8063.80
13วิทยาลัยบริหารศาสตร์24241813.201813.20
14คณะสารสนเทศและการสื่อสาร101076.0076.00
15คณะผลิตกรรมการเกษตร65652718.602718.60
16คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี21212517.002517.00
17คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ22222219.402219.40