แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50)
สัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์/นักวิจัย
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 331 47,828,050.00 49,136,386.00 42,922,089.00 139,886,525.00 0 0 0 0 0.00
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร6021,676,541.0021,676,541.00
2. คณะบริหารธุรกิจ297,212,317.007,212,317.00
3. คณะวิทยาศาสตร์6113,781,430.0013,781,430.00
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2811,108,036.0011,108,036.00
5. คณะเศรษฐศาสตร์156,564,566.006,564,566.00
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว153,567,307.003,567,307.00
7. คณะศิลปศาสตร์339,165,182.009,165,182.00
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร109,282,903.009,282,903.00
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2413,308,308.0013,308,308.00
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม202,222,300.002,222,300.00
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี257,937,240.007,937,240.00
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์0
13. คณะพยาบาลศาสตร์6446,519.00446,519.00
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5211,627,345.003,605,219.0015,232,564.00
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร83,078,900.0039,200.003,118,100.00
16. วิทยาลัยบริหารศาสตร์186,264,023.006,264,023.00
17. วิทยาลัยพลังงานทดแทน165,563,520.005,563,520.00
18. วิทยาลัยนานาชาติ43,435,669.003,435,669.00