แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัย
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50)
สัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์/นักวิจัย
วิทย์ สังคม เกษตร รวม วิทย์ สังคม เกษตร รวม ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 336 50,819,085.00 49,453,986.00 43,052,089.00 143,325,160.00 0 0 0 0 0.00
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร6121,806,541.0021,806,541.00
2. คณะบริหารธุรกิจ297,213,317.007,213,317.00
3. คณะวิทยาศาสตร์6213,818,390.0013,818,390.00
4. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2911,287,536.0011,287,536.00
5. คณะเศรษฐศาสตร์156,564,566.006,564,566.00
6. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว143,537,307.003,537,307.00
7. คณะศิลปศาสตร์339,511,782.009,511,782.00
8. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร109,282,903.009,282,903.00
9. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2413,308,308.0013,308,308.00
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม202,222,300.002,222,300.00
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี257,937,240.007,937,240.00
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์124,640.0024,640.00
13. คณะพยาบาลศาสตร์6415,494.00415,494.00
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5414,128,305.003,605,219.0017,733,524.00
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร83,078,900.0039,200.003,118,100.00
16. วิทยาลัยบริหารศาสตร์186,264,023.006,264,023.00
17. วิทยาลัยพลังงานทดแทน175,843,520.005,843,520.00
18. วิทยาลัยนานาชาติ43,435,669.003,435,669.00