ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยในปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) มีจำนวนทั้งหมด 664 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนดังนี้
 หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์รวมทั้งหมด
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 61 63
2 คณะบริหารธุรกิจ 45 45
3 คณะวิทยาศาสตร์ 127 127
4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 41 41
5 คณะเศรษฐศาสตร์ 31 31
6 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 16 16
7 คณะศิลปศาสตร์ 79 79
8 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10 10
9 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3 21 24
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 35 35
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 18 18
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1
13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 94 94
14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 33 33
15 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 23 23
16 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 19 19
17 วิทยาลัยนานาชาติ 5 5
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021