ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 22.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,415 9,577 18,992 544.18 552.1 548.13 22.5 24.19 24.54 24.36 20 21.8 0 1:20
ปริญญาตรี 9,225 9,397 18,622 512.52 512.52 522.12 522.12 517.25 517.25
ปริญญาโท 146 124 270 12.17 24.34 10.33 20.66 11.27 22.54
ปริญญาเอก 44 56 100 3.66 7.32 4.66 9.32 4.17 8.34
บริหารธุรกิจ 41
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 32,308 33,846 66,154 1,804.61 1,888.76 1,846.7 41 44.01 46.07 45.04 25 80.16 0 1:25
ปริญญาตรี 32,205 33,757 65,962 1,789.17 1,789.17 1,875.4 1,875.4 1,832.28 1,832.28
ปริญญาโท 13 13 1.08 1.94 .54 .97
ปริญญาเอก 90 89 179 7.5 13.5 7.42 13.36 7.47 13.45
บัณฑิตวิทยาลัย 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 3 .17 .08 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 3 3 .17 .17 .08 .08
ผลิตกรรมการเกษตร 60.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 23,692 25,250 48,942 1,398.58 1,447.19 1,422.91 60.5 23.12 23.92 23.52 20 17.6 0.6 1:20
ปริญญาตรี 22,951 24,850 47,801 1,275.14 1,275.14 1,380.57 1,380.57 1,327.73 1,327.73
ปริญญาโท 454 333 787 37.81 75.62 27.73 55.46 32.83 65.66
ปริญญาเอก 287 67 354 23.91 47.82 5.58 11.16 14.76 29.52
พัฒนาการท่องเที่ยว 22
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 10,238 10,907 21,145 601.08 616.71 608.92 22 27.32 28.03 27.68 25 10.72 2.32 1:25
ปริญญาตรี 9,896 10,793 20,689 549.78 549.78 599.61 599.61 574.72 574.72
ปริญญาโท 195 38 233 16.25 29.25 3.17 5.71 9.71 17.48
ปริญญาเอก 147 76 223 12.25 22.05 6.33 11.39 9.29 16.72
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 96
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 10,845 9,254 20,099 602.47 514.14 558.31 47 12.82 10.94 11.88 25 -52.48 5 1:25
ปริญญาตรี 10,845 9,254 20,099 602.47 602.47 514.14 514.14 558.31 558.31
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,513 7,318 14,831 417.35 406.54 412.03 49 8.52 8.3 8.41 20 -57.95 5 1:20
ปริญญาตรี 7,513 7,318 14,831 417.35 417.35 406.54 406.54 412.03 412.03
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 30
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 4,810 3,849 8,659 267.16 213.78 240.63 15 17.81 14.25 16.04 25 -35.84 5 1:25
ปริญญาตรี 4,810 3,849 8,659 267.16 267.16 213.78 213.78 240.63 240.63
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2,077 1,905 3,982 115.39 105.84 110.64 15 7.69 7.06 7.38 20 -63.1 5 1:20
ปริญญาตรี 2,077 1,905 3,982 115.39 115.39 105.84 105.84 110.64 110.64
วิทยาลัยนานาชาติ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 432 295 727 64.78 44.24 54.56 5
ปริญญาโท 266 253 519 22.16 39.89 21.08 37.94 21.64 38.95
ปริญญาเอก 166 42 208 13.83 24.89 3.5 6.3 8.67 15.61
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20.5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 11,456 12,767 24,223 657.35 733.77 695.53 20.5 32.07 35.79 33.93 25 35.72 0 1:25
ปริญญาตรี 11,235 12,508 23,743 624.19 624.19 694.91 694.91 659.46 659.46
ปริญญาโท 62 65 127 5.17 9.31 5.42 9.76 5.33 9.59
ปริญญาเอก 159 194 353 13.25 23.85 16.17 29.11 14.71 26.48
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6,065 6,263 12,328 416.6 409.17 412.97 19 21.93 21.54 21.74 20 8.7 2.83 1:20
ปริญญาตรี 5,348 5,712 11,060 297.12 297.12 317.35 317.35 307.19 307.19
ปริญญาโท 717 551 1,268 59.74 119.48 45.91 91.82 52.89 105.78
วิทยาศาสตร์ 117
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 37,938 30,925 68,863 2,183.92 1,771.36 1,977.98 117 18.67 15.14 16.91 20 -15.45 5 1:20
ปริญญาตรี 37,250 30,445 67,695 2,069.36 2,069.36 1,691.42 1,691.42 1,880.46 1,880.46
ปริญญาโท 555 377 932 46.22 92.44 31.4 62.8 38.94 77.88
ปริญญาเอก 133 103 236 11.06 22.12 8.57 17.14 9.82 19.64
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 42
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,441 10,076 19,517 587.65 615.75 601.94 42 13.99 14.66 14.33 20 -28.35 5 1:20
ปริญญาตรี 8,872 9,572 18,444 492.91 492.91 531.79 531.79 512.36 512.36
ปริญญาโท 408 357 765 33.98 67.96 29.75 59.5 31.95 63.9
ปริญญาเอก 161 147 308 13.39 26.78 12.23 24.46 12.84 25.68
ศิลปศาสตร์ 76.5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 53,276 40,422 93,698 2,973.1 2,255.86 2,614.48 76.5 38.86 29.49 34.18 25 36.72 0 1:25
ปริญญาตรี 53,135 40,314 93,449 2,951.95 2,951.95 2,239.66 2,239.66 2,595.8 2,595.8
ปริญญาโท 141 108 249 11.75 21.15 9 16.2 10.38 18.68
เศรษฐศาสตร์ 28
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 12,642 11,271 23,913 740.78 654.51 697.73 28 26.46 23.38 24.92 25 -.32 5 1:25
ปริญญาตรี 12,235 10,971 23,206 679.71 679.71 609.53 609.53 644.58 644.58
ปริญญาโท 407 300 707 33.93 61.07 24.99 44.98 29.53 53.15
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 33
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 4,467 4,190 8,657 235.3 220.26 227.83 24 9.8 9.18 9.49 8 18.63 0.34 1:8
ปริญญาตรี 4,236 3,965 8,201 235.3 235.3 220.26 220.26 227.83 227.83
ปริญญาโท 231 225 456 19.25 18.75 19.03
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,557 1,556 3,113 86.5 86.44 86.45 9 9.61 9.6 9.61 20 -51.95 5 1:20
ปริญญาตรี 1,557 1,556 3,113 86.5 86.5 86.44 86.44 86.45 86.45
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,172 7,827 14,999 434.78 470.4 452.7 19 22.88 24.76 23.83 20 19.15 0.21 1:20
ปริญญาตรี 6,845 7,507 14,352 380.3 380.3 417.06 417.06 398.66 398.66
ปริญญาโท 290 249 539 24.16 48.32 20.75 41.5 22.51 45.02
ปริญญาเอก 37 71 108 3.08 6.16 5.92 11.84 4.51 9.02
สารสนเทศและการสื่อสาร 6
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,580 3,804 7,384 198.93 211.33 205.08 6 33.16 35.22 34.18 25 36.72 0 1:25
ปริญญาตรี 3,580 3,804 7,384 198.93 198.93 211.33 211.33 205.08 205.08