ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 23
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10,693 11,919 22,612 616.59 686.48 651.64 23 26.81 29.85 28.33 20 41.65 0 1:20
ปริญญาตรี 10,490 11,700 22,190 582.77 582.77 650 650 616.4 616.4
ปริญญาโท 128 171 299 10.67 21.34 14.25 28.5 12.5 25
ปริญญาเอก 75 48 123 6.24 12.48 3.99 7.98 5.12 10.24
บริหารธุรกิจ 40
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 37,865 39,249 77,114 2,113.96 2,191.54 2,152.89 40 52.85 54.79 53.82 25 115.28 0 1:25
ปริญญาตรี 37,755 39,132 76,887 2,097.47 2,097.47 2,174.01 2,174.01 2,135.77 2,135.77
ปริญญาโท 19 19 38 1.58 2.84 1.58 2.84 1.6 2.88
ปริญญาเอก 91 98 189 7.58 13.64 8.16 14.69 7.91 14.24
ผลิตกรรมการเกษตร 62
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 24,235 27,896 52,131 1,408.88 1,603.06 1,506.3 62 22.72 25.86 24.3 20 21.5 0 1:20
ปริญญาตรี 23,672 27,416 51,088 1,315.12 1,315.12 1,523.08 1,523.08 1,419.14 1,419.14
ปริญญาโท 550 429 979 45.8 91.6 35.74 71.48 40.9 81.8
ปริญญาเอก 13 51 64 1.08 2.16 4.25 8.5 2.68 5.36
พัฒนาการท่องเที่ยว 22.5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 8,489 9,309 17,798 489.63 537.54 513.62 22.5 21.76 23.89 22.83 25 -8.68 5 1:25
ปริญญาตรี 8,298 9,094 17,392 460.99 460.99 505.28 505.28 483.06 483.06
ปริญญาโท 103 100 203 8.58 15.44 8.34 15.01 8.5 15.3
ปริญญาเอก 88 115 203 7.33 13.19 9.58 17.24 8.48 15.26
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 93.5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 15,286 13,375 28,661 849.21 742.98 796.22 47 18.07 15.81 16.94 25 -32.24 5 1:25
ปริญญาตรี 15,286 13,375 28,661 849.21 849.21 742.98 742.98 796.22 796.22
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,006 8,830 17,836 500.31 490.59 495.44 46.5 10.76 10.55 10.65 20 -46.75 5 1:20
ปริญญาตรี 9,006 8,830 17,836 500.31 500.31 490.59 490.59 495.44 495.44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 30
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 5,134 4,742 9,876 285.27 263.45 274.3 15 19.02 17.56 18.29 25 -26.84 5 1:25
ปริญญาตรี 5,134 4,742 9,876 285.27 285.27 263.45 263.45 274.3 274.3
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2,542 2,273 4,815 141.21 126.29 133.77 15 9.41 8.42 8.92 20 -55.4 5 1:20
ปริญญาตรี 2,542 2,273 4,815 141.21 141.21 126.29 126.29 133.77 133.77
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 11,783 12,069 23,852 675.21 685.78 680.5 22 30.69 31.17 30.93 25 23.72 0 1:25
ปริญญาตรี 11,565 11,907 23,472 642.52 642.52 661.5 661.5 651.97 651.97
ปริญญาโท 44 10 54 3.66 6.59 .83 1.49 2.27 4.09
ปริญญาเอก 174 152 326 14.5 26.1 12.66 22.79 13.58 24.44
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4,920 4,946 9,866 356.99 336.19 346.71 19 18.79 17.69 18.25 20 -8.75 5 1:20
ปริญญาตรี 4,167 4,393 8,560 231.51 231.51 244.05 244.05 237.79 237.79
ปริญญาโท 753 553 1,306 62.74 125.48 46.07 92.14 54.46 108.92
วิทยาศาสตร์ 117
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 46,375 37,176 83,551 2,659.84 2,136.1 2,398.36 117 22.73 18.26 20.5 20 2.5 4.38 1:20
ปริญญาตรี 45,624 36,539 82,163 2,534.72 2,534.72 2,029.98 2,029.98 2,282.28 2,282.28
ปริญญาโท 619 487 1,106 51.57 103.14 40.57 81.14 46.27 92.54
ปริญญาเอก 132 150 282 10.99 21.98 12.49 24.98 11.77 23.54
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 43
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,695 9,380 19,075 601.27 578.28 589.9 43 13.98 13.45 13.72 20 -31.4 5 1:20
ปริญญาตรี 9,131 8,865 17,996 507.27 507.27 492.48 492.48 499.9 499.9
ปริญญาโท 403 417 820 33.59 67.18 34.75 69.5 34.22 68.44
ปริญญาเอก 161 98 259 13.41 26.82 8.15 16.3 10.78 21.56
ศิลปศาสตร์ 75
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 60,350 47,043 107,393 3,366.4 2,627.98 2,997.12 75 44.89 35.04 39.96 25 59.84 0 1:25
ปริญญาตรี 60,206 46,890 107,096 3,344.8 3,344.8 2,605.03 2,605.03 2,974.84 2,974.84
ปริญญาโท 144 153 297 12 21.6 12.75 22.95 12.38 22.28
เศรษฐศาสตร์ 30
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 15,849 13,439 29,288 902.97 767.46 835.29 30 30.1 25.58 27.84 25 11.36 2.16 1:25
ปริญญาตรี 15,611 13,218 28,829 867.28 867.28 734.3 734.3 800.84 800.84
ปริญญาโท 238 221 459 19.83 35.69 18.42 33.16 19.14 34.45
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 30.5
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 4,184 3,999 8,183 223.56 214.44 218.99 20.5 10.91 10.46 10.68 8 33.5 0 1:8
ปริญญาตรี 4,024 3,860 7,884 223.56 223.56 214.44 214.44 218.99 218.99
ปริญญาโท 160 139 299 13.33 11.57 12.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2,173 1,599 3,772 120.72 88.83 104.79 10 12.07 8.88 10.48 20 -47.6 5 1:20
ปริญญาตรี 2,173 1,599 3,772 120.72 120.72 88.83 88.83 104.79 104.79
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 20
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6,556 6,994 13,550 389.19 407.3 398.42 20 19.46 20.37 19.92 20 -.4 5 1:20
ปริญญาตรี 6,331 6,825 13,156 351.71 351.71 379.16 379.16 365.46 365.46
ปริญญาโท 209 144 353 17.42 34.84 12 24 14.77 29.54
ปริญญาเอก 16 25 41 1.32 2.64 2.07 4.14 1.71 3.42
สารสนเทศและการสื่อสาร 5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,550 3,861 7,411 197.24 214.51 205.83 5 39.45 42.9 41.17 25 64.68 0 1:25
ปริญญาตรี 3,550 3,861 7,411 197.24 197.24 214.51 214.51 205.83 205.83