ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13,863.76 12,897.76 13,381.37 610.5 22.71 21.13 21.92
ปริญญาตรี 235,187 221,004 456,191 13,066.43 13,066.43 12,278.09 12,278.09 12,671.84 12,671.84
ปริญญาโท 3,200 2,398 5,598 266.64 522.4 199.81 397.31 233.64 460.61
ปริญญาเอก 1,749 1,411 3,160 145.68 274.93 117.51 222.36 131.74 248.92
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3,702 5,162 8,864 229.45 308.19 268.9 19 12.08 16.22 14.15 5
ปริญญาตรี 3,488 4,969 8,457 193.81 193.81 276.05 276.05 234.92 234.92
ปริญญาโท 125 114 239 10.41 20.82 9.5 19 9.98 19.96
ปริญญาเอก 89 79 168 7.41 14.82 6.57 13.14 7.01 14.02
บริหารธุรกิจ 41
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 27,349 29,419 56,768 1,534.55 1,645.22 1,589.94 41 37.43 40.13 38.78 5
ปริญญาตรี 27,189 29,304 56,493 1,510.54 1,510.54 1,627.96 1,627.96 1,569.26 1,569.26
ปริญญาเอก 160 115 275 13.34 24.01 9.59 17.26 11.49 20.68
ผลิตกรรมการเกษตร 60.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 24,973 21,410 46,383 1,517.15 1,277.62 1,397.69 60.5 25.08 21.12 23.1 5
ปริญญาตรี 23,805 20,616 44,421 1,322.51 1,322.51 1,145.32 1,145.32 1,233.95 1,233.95
ปริญญาโท 780 473 1,253 65 130 39.41 78.82 52.32 104.64
ปริญญาเอก 388 321 709 32.32 64.64 26.74 53.48 29.55 59.1
พยาบาลศาสตร์ 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 330 378 708 18.34 21 19.66 5
ปริญญาตรี 330 378 708 18.34 18.34 21 21 19.66 19.66
พัฒนาการท่องเที่ยว 16
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,624 11,636 21,260 550.3 659.88 605.14 16 34.39 41.24 37.82 5
ปริญญาตรี 9,458 11,494 20,952 525.41 525.41 638.59 638.59 582.03 582.03
ปริญญาโท 48 30 78 4 7.2 2.5 4.5 3.25 5.85
ปริญญาเอก 118 112 230 9.83 17.69 9.33 16.79 9.59 17.26
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 88
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6,613 6,005 12,618 375.1 333.6 354.28 42 8.93 7.94 8.44 5
ปริญญาตรี 6,532 6,005 12,537 362.95 362.95 333.6 333.6 348.2 348.2
ปริญญาโท 81 81 6.75 12.15 3.38 6.08
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8,971 7,987 16,958 559.72 495.58 527.76 46 12.17 10.77 11.47 5
ปริญญาตรี 8,419 7,520 15,939 467.72 467.72 417.74 417.74 442.78 442.78
ปริญญาโท 552 467 1,019 46 92 38.92 77.84 42.49 84.98
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 31
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,305 2,800 6,105 183.65 155.53 169.62 17 10.8 9.15 9.98 5
ปริญญาตรี 3,305 2,800 6,105 183.65 183.65 155.53 155.53 169.62 169.62
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,575 1,904 3,479 87.5 105.8 96.61 14 6.25 7.56 6.9 5
ปริญญาตรี 1,575 1,904 3,479 87.5 87.5 105.8 105.8 96.61 96.61
วิทยาลัยนานาชาติ 5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 1,051 467 1,518 109.75 64.8 87.32 5 21.95 12.96 17.46 5
ปริญญาตรี 507 55 562 28.17 28.17 3.04 3.04 15.63 15.63
ปริญญาโท 196 133 329 16.34 29.41 11.08 19.94 13.7 24.66
ปริญญาเอก 348 279 627 28.98 52.16 23.23 41.81 26.13 47.03
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 13,627 14,009 27,636 800.51 808.83 804.71 22 36.39 36.77 36.58 5
ปริญญาตรี 13,167 13,685 26,852 731.52 731.52 760.25 760.25 745.9 745.9
ปริญญาโท 100 70 170 8.33 14.99 5.83 10.49 7.09 12.76
ปริญญาเอก 360 254 614 30 54 21.16 38.09 25.58 46.04
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,203 6,725 13,928 458.2 426.97 442.56 19 24.12 22.47 23.29 5
ปริญญาตรี 6,681 6,245 12,926 371.2 371.2 346.97 346.97 358.96 358.96
ปริญญาโท 494 459 953 41.17 82.34 38.25 76.5 39.75 79.5
ปริญญาเอก 28 21 49 2.33 4.66 1.75 3.5 2.05 4.1
วิทยาศาสตร์ 119
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 33,205 29,450 62,655 1,892.57 1,677.28 1,784.94 119 15.9 14.09 15 5
ปริญญาตรี 32,775 29,080 61,855 1,820.97 1,820.97 1,615.66 1,615.66 1,718.1 1,718.1
ปริญญาโท 280 221 501 23.32 46.64 18.41 36.82 20.97 41.94
ปริญญาเอก 150 149 299 12.48 24.96 12.4 24.8 12.45 24.9
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 38
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8,806 9,266 18,072 502.06 523.79 512.84 38 13.21 13.78 13.5 5
ปริญญาตรี 8,691 9,185 17,876 482.92 482.92 510.31 510.31 496.52 496.52
ปริญญาโท 73 49 122 6.08 12.16 4.08 8.16 5.08 10.16
ปริญญาเอก 42 32 74 3.49 6.98 2.66 5.32 3.08 6.16
ศิลปศาสตร์ 69
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 58,583 47,882 106,465 3,263.7 2,667.52 2,965.53 69 47.3 38.66 42.98 5
ปริญญาตรี 58,487 47,804 106,291 3,249.3 3,249.3 2,655.82 2,655.82 2,952.48 2,952.48
ปริญญาโท 96 78 174 8 14.4 6.5 11.7 7.25 13.05
เศรษฐศาสตร์ 24
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6,521 5,804 12,325 374.77 333.49 354.18 24 15.62 13.9 14.76 5
ปริญญาตรี 6,389 5,687 12,076 354.97 354.97 315.94 315.94 335.48 335.48
ปริญญาโท 132 117 249 11 19.8 9.75 17.55 10.39 18.7
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 31
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 4,755 4,508 9,263 282.26 270.15 276.25 22 12.83 12.28 12.56 5
ปริญญาตรี 4,592 4,374 8,966 255.1 255.1 242.99 242.99 249.09 249.09
ปริญญาโท 163 134 297 13.58 27.16 11.17 27.16 12.41 27.16
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,083 1,247 2,330 60.15 69.27 64.73 9 6.68 7.7 7.19 5
ปริญญาตรี 1,083 1,247 2,330 60.15 60.15 69.27 69.27 64.73 64.73
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,838 7,672 15,510 451.67 437.57 444.72 19 23.77 23.03 23.41 5
ปริญญาตรี 7,692 7,570 15,262 427.35 427.35 420.59 420.59 423.94 423.94
ปริญญาโท 80 53 133 6.66 13.32 4.41 8.82 5.58 11.16
ปริญญาเอก 66 49 115 5.5 11 4.08 8.16 4.81 9.62
สารสนเทศและการสื่อสาร 8
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 11,022 11,082 22,104 612.35 615.66 613.98 8 76.54 76.96 76.75 5
ปริญญาตรี 11,022 11,082 22,104 612.35 612.35 615.66 615.66 613.98 613.98