ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 40.19 1.66 21.04 0
ปริญญาตรี 16 16 .89 .89 .45 .45
ปริญญาโท 229 229 19.07 37.64 1.66 9.6 19.75
ปริญญาเอก 10 10 .83 1.66 .42 .84
ผลิตกรรมการเกษตร 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 56 56 8.22 4.14 5
ปริญญาตรี 10 10 .56 .56 .28 .28
ปริญญาโท 46 46 3.83 7.66 1.93 3.86
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 30 30 4.5 2.25 5
ปริญญาโท 30 30 2.5 4.5 1.25 2.25
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 100 100 16.66 8.36 5
ปริญญาโท 100 100 8.33 16.66 4.18 8.36
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 39 39 6.5 3.28 5
ปริญญาโท 39 39 3.25 6.5 1.64 3.28
วิทยาศาสตร์ 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10 10 .99 .51 5
ปริญญาตรี 6 6 .33 .33 .17 .17
ปริญญาโท 4 4 .33 .66 .17 .34
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10 10 1.66 .84 5
ปริญญาเอก 10 10 .83 1.66 .42 .84
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 0
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 10 10 1.66 1.66 1.66 5
ปริญญาโท 10 10 .83 1.66 1.66 .43 1.66