คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16,295.33 15,141.93 15,719.29 615 26.5 24.62 25.56
ปริญญาตรี 275,763 256,892 532,655 15,320.13 15,320.13 14,271.78 14,271.78 14,796.07 14,796.07
ปริญญาโท 3,971 3,044 7,015 330.87 643.11 253.63 535.46 292.61 589.66
ปริญญาเอก 2,101 2,067 4,168 175.02 332.09 172.2 334.68 173.77 333.57
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 18
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 4,681 5,219 9,900 278.9 311.25 295.15 18 15.49 17.29 16.4 5
ปริญญาตรี 4,511 5,093 9,604 250.58 250.58 282.93 282.93 266.83 266.83
ปริญญาโท 92 72 164 7.67 15.34 6 15.34 6.83 15.34
ปริญญาเอก 78 54 132 6.49 12.98 4.49 12.98 5.5 12.98
บริหารธุรกิจ 42
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 38,625 43,980 82,605 2,154.14 2,448.26 2,301.16 42 51.29 58.29 54.79 5
ปริญญาตรี 38,537 43,928 82,465 2,140.93 2,140.93 2,440.45 2,440.45 2,290.68 2,290.68
ปริญญาเอก 88 52 140 7.34 13.21 4.34 7.81 5.82 10.48
ผลิตกรรมการเกษตร 61.5
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 26,702 26,205 52,907 1,615.21 1,604.46 1,609.74 61.5 26.26 26.09 26.17 5
ปริญญาตรี 25,516 25,322 50,838 1,417.57 1,417.57 1,406.82 1,406.82 1,412.1 1,412.1
ปริญญาโท 717 466 1,183 59.74 119.48 38.81 119.48 49.39 119.48
ปริญญาเอก 469 417 886 39.08 78.16 34.74 78.16 36.96 78.16
พยาบาลศาสตร์ 12
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,170 789 1,959 65 43.84 54.41 12 5.42 3.65 4.53 5
ปริญญาตรี 1,170 789 1,959 65 65 43.84 43.84 54.41 54.41
พัฒนาการท่องเที่ยว 16.5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 11,302 14,451 25,753 645.92 821.23 733.62 16.5 39.15 49.77 44.46 5
ปริญญาตรี 11,111 14,256 25,367 617.28 617.28 791.98 791.98 704.66 704.66
ปริญญาโท 85 54 139 7.08 12.74 4.5 8.1 5.79 10.42
ปริญญาเอก 106 141 247 8.83 15.89 11.75 21.15 10.3 18.54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 88
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 231 114 345 12.83 6.33 9.58 5
ปริญญาตรี 231 114 345 12.83 12.83 6.33 6.33 9.58 9.58
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 5,806 5,364 11,170 329.08 297.99 313.54 47 7 6.34 6.67 5
ปริญญาตรี 5,737 5,364 11,101 318.73 318.73 297.99 297.99 308.36 308.36
ปริญญาโท 69 69 5.75 10.35 2.88 5.18
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,185 8,420 17,605 597.31 534.98 566.14 41 14.57 13.05 13.81 5
ปริญญาตรี 8,402 7,815 16,217 466.83 466.83 434.16 434.16 450.46 450.46
ปริญญาโท 783 605 1,388 65.24 130.48 50.41 100.82 57.84 115.68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 32
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 147 189 336 8.17 10.5 9.33 5
ปริญญาตรี 147 189 336 8.17 8.17 10.5 10.5 9.33 9.33
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,312 2,780 6,092 183.99 154.44 169.25 20 9.2 7.72 8.46 5
ปริญญาตรี 3,312 2,780 6,092 183.99 183.99 154.44 154.44 169.25 169.25
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,302 1,706 3,008 72.35 94.8 83.54 12 6.03 7.9 6.96 5
ปริญญาตรี 1,302 1,706 3,008 72.35 72.35 94.8 94.8 83.54 83.54
วิทยาลัยนานาชาติ 9.5
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 259 349 608 43.12 43.12 43.12 3 14.37 14.37 14.37 5
ปริญญาโท 132 179 311 10.99 21.98 14.91 21.98 12.96 21.98
ปริญญาเอก 127 170 297 10.57 21.14 14.16 21.14 12.37 21.14
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 928 726 1,654 139.18 108.9 124.16 6.5 21.41 16.75 19.1 5
ปริญญาโท 370 177 547 30.83 55.49 14.75 26.55 22.83 41.09
ปริญญาเอก 558 549 1,107 46.49 83.68 45.75 82.35 46.15 83.07
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 15,561 13,848 29,409 915.02 814.65 864.87 22 41.59 37.03 39.31 5
ปริญญาตรี 15,026 13,368 28,394 834.79 834.79 742.65 742.65 788.71 788.71
ปริญญาโท 260 194 454 21.66 38.99 16.17 29.11 18.93 34.07
ปริญญาเอก 275 286 561 22.91 41.24 23.83 42.89 23.38 42.08
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 21
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,306 7,809 15,115 477.21 498.7 488.08 21 22.72 23.75 23.24 5
ปริญญาตรี 6,664 7,225 13,889 370.21 370.21 401.38 401.38 385.8 385.8
ปริญญาโท 521 456 977 43.42 86.84 38 76 40.73 81.46
ปริญญาเอก 121 128 249 10.08 20.16 10.66 21.32 10.41 20.82
วิทยาศาสตร์ 116
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 37,422 31,491 68,913 2,117.23 1,781.83 1,949.74 116 18.25 15.36 16.81 5
ปริญญาตรี 37,077 31,200 68,277 2,059.79 2,059.79 1,733.37 1,733.37 1,896.66 1,896.66
ปริญญาโท 215 173 388 17.9 35.8 14.41 28.82 16.22 32.44
ปริญญาเอก 130 118 248 10.82 21.64 9.82 19.64 10.32 20.64
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 36
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10,677 8,824 19,501 611.38 503.86 557.67 36 16.98 14 15.49 5
ปริญญาตรี 10,513 8,701 19,214 584.04 584.04 483.36 483.36 533.77 533.77
ปริญญาโท 133 86 219 11.09 22.18 7.17 14.34 9.12 18.24
ปริญญาเอก 31 37 68 2.58 5.16 3.08 6.16 2.83 5.66
ศิลปศาสตร์ 57
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 70,368 50,536 120,904 3,914.16 2,813.23 3,363.67 57 68.67 49.35 59.01 5
ปริญญาตรี 70,317 50,476 120,793 3,906.51 3,906.51 2,804.23 2,804.23 3,355.34 3,355.34
ปริญญาโท 51 60 111 4.25 7.65 5 9 4.63 8.33
เศรษฐศาสตร์ 23
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6,489 7,312 13,801 391.96 439.2 415.64 23 17.04 19.1 18.07 5
ปริญญาตรี 6,156 6,963 13,119 342.01 342.01 386.86 386.86 364.38 364.38
ปริญญาโท 283 284 567 23.58 42.44 23.66 42.59 23.66 42.59
ปริญญาเอก 50 65 115 4.17 7.51 5.42 9.76 4.82 8.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 32
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 4,193 4,196 8,389 244.5 244.83 244.69 22 11.11 11.13 11.12 5
ปริญญาตรี 4,089 4,095 8,184 227.16 227.16 227.49 227.49 227.35 227.35
ปริญญาโท 104 101 205 8.67 17.34 8.42 17.34 8.56 17.34
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,595 1,493 3,088 88.61 82.97 85.76 10 8.86 8.3 8.58 5
ปริญญาตรี 1,595 1,493 3,088 88.61 88.61 82.97 82.97 85.76 85.76
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 19.5
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 8,539 8,943 17,482 499.25 523.74 511.56 19.5 25.6 26.86 26.23 5
ปริญญาตรี 8,315 8,756 17,071 461.93 461.93 486.42 486.42 474.24 474.24
ปริญญาโท 156 137 293 13 26 11.42 26 12.24 26
ปริญญาเอก 68 50 118 5.66 11.32 4.16 11.32 4.91 11.32
สารสนเทศและการสื่อสาร 9
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 16,035 17,259 33,294 890.82 958.81 924.86 9 98.98 106.53 102.76 5
ปริญญาตรี 16,035 17,259 33,294 890.82 890.82 958.81 958.81 924.86 924.86