ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 22.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,421 9,601 19,022 548.18 558.42 553.32 22.5 24.36 24.82 24.59 20 22.95 0 1:20
ปริญญาตรี 9,198 9,376 18,574 511.02 511.02 520.94 520.94 515.92 515.92
ปริญญาโท 179 157 336 14.92 29.84 13.08 26.16 14.03 28.06
ปริญญาเอก 44 68 112 3.66 7.32 5.66 11.32 4.67 9.34
บริหารธุรกิจ 40
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 32,092 33,846 65,938 1,796.29 1,889.69 1,843.06 40 44.91 47.24 46.08 25 84.32 0 1:25
ปริญญาตรี 31,950 33,747 65,697 1,775 1,775 1,874.84 1,874.84 1,824.92 1,824.92
ปริญญาโท 13 13 1.08 1.94 .54 .97
ปริญญาเอก 129 99 228 10.75 19.35 8.25 14.85 9.54 17.17
บัณฑิตวิทยาลัย 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 3 .5 .26 20 -100 5 1:20
ปริญญาเอก 3 3 .25 .5 .13 .26
ผลิตกรรมการเกษตร 63.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 22,819 25,019 47,838 1,356.49 1,455.78 1,406.32 63.5 21.36 22.93 22.15 20 10.75 2.31 1:20
ปริญญาตรี 22,020 24,426 46,446 1,223.39 1,223.39 1,357 1,357 1,290.1 1,290.1
ปริญญาโท 502 365 867 41.81 83.62 30.4 60.8 36.21 72.42
ปริญญาเอก 297 228 525 24.74 49.48 18.99 37.98 21.9 43.8
พัฒนาการท่องเที่ยว 16
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 10,238 10,907 21,145 603.06 632.57 617.85 16 37.69 39.54 38.62 25 54.48 0 1:25
ปริญญาตรี 9,875 10,625 20,500 548.61 548.61 590.27 590.27 569.47 569.47
ปริญญาโท 195 158 353 16.25 29.25 13.17 23.71 14.71 26.48
ปริญญาเอก 168 124 292 14 25.2 10.33 18.59 12.17 21.91
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 94
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 10,845 9,254 20,099 624.2 532.08 578.16 44 14.19 12.09 13.14 25 -47.44 5 1:25
ปริญญาตรี 10,615 9,064 19,679 589.69 589.69 503.59 503.59 546.64 546.64
ปริญญาโท 230 190 420 19.17 34.51 15.83 28.49 17.51 31.52
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,513 7,318 14,831 417.35 406.54 412.03 50 8.35 8.13 8.24 20 -58.8 5 1:20
ปริญญาตรี 7,513 7,318 14,831 417.35 417.35 406.54 406.54 412.03 412.03
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 31
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 4,810 3,849 8,659 267.16 213.78 240.63 16 16.7 13.36 15.04 25 -39.84 5 1:25
ปริญญาตรี 4,810 3,849 8,659 267.16 267.16 213.78 213.78 240.63 240.63
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2,077 1,905 3,982 115.39 105.84 110.64 15 7.69 7.06 7.38 20 -63.1 5 1:20
ปริญญาตรี 2,077 1,905 3,982 115.39 115.39 105.84 105.84 110.64 110.64
วิทยาลัยนานาชาติ 7
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 432 295 727 64.78 44.24 54.56 7 9.25 6.32 7.79 5
ปริญญาโท 266 253 519 22.16 39.89 21.08 37.94 21.64 38.95
ปริญญาเอก 166 42 208 13.83 24.89 3.5 6.3 8.67 15.61
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 21
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 11,273 11,896 23,169 642.83 680.47 661.6 21 30.61 32.4 31.5 25 26 0 1:25
ปริญญาตรี 11,098 11,689 22,787 616.59 616.59 649.42 649.42 632.89 632.89
ปริญญาโท 16 13 29 1.33 2.39 1.08 1.94 1.24 2.23
ปริญญาเอก 159 194 353 13.25 23.85 16.17 29.11 14.71 26.48
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6,065 6,269 12,334 416.6 410.17 413.47 19 21.93 21.59 21.76 20 8.8 2.8 1:20
ปริญญาตรี 5,348 5,712 11,060 297.12 297.12 317.35 317.35 307.19 307.19
ปริญญาโท 717 557 1,274 59.74 119.48 46.41 92.82 53.14 106.28
วิทยาศาสตร์ 116.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 37,938 30,925 68,863 2,206.58 1,796.91 2,002.29 116.5 18.94 15.42 17.19 20 -14.05 5 1:20
ปริญญาตรี 37,046 30,215 67,261 2,058.02 2,058.02 1,678.63 1,678.63 1,868.43 1,868.43
ปริญญาโท 718 568 1,286 59.8 119.6 47.32 94.64 53.77 107.54
ปริญญาเอก 174 142 316 14.48 28.96 11.82 23.64 13.16 26.32
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 42
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,441 10,076 19,517 591.97 619.42 606.01 42 14.09 14.75 14.43 20 -27.85 5 1:20
ปริญญาตรี 8,833 9,539 18,372 490.73 490.73 529.96 529.96 510.37 510.37
ปริญญาโท 417 390 807 34.73 69.46 32.5 65 33.73 67.46
ปริญญาเอก 191 147 338 15.89 31.78 12.23 24.46 14.09 28.18
ศิลปศาสตร์ 76.5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 53,264 40,452 93,716 2,971.3 2,260.36 2,615.83 76.5 38.84 29.55 34.19 25 36.76 0 1:25
ปริญญาตรี 53,135 40,314 93,449 2,951.95 2,951.95 2,239.66 2,239.66 2,595.8 2,595.8
ปริญญาโท 129 138 267 10.75 19.35 11.5 20.7 11.13 20.03
เศรษฐศาสตร์ 28
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 12,642 11,271 23,913 740.78 654.51 697.73 28 26.46 23.38 24.92 25 -.32 5 1:25
ปริญญาตรี 12,235 10,971 23,206 679.71 679.71 609.53 609.53 644.58 644.58
ปริญญาโท 407 300 707 33.93 61.07 24.99 44.98 29.53 53.15
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 32
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 4,467 4,190 8,657 235.3 219.93 227.66 23 10.23 9.56 9.9 8 23.75 0 1:8
ปริญญาตรี 4,236 3,959 8,195 235.3 235.3 219.93 219.93 227.66 227.66
ปริญญาโท 231 231 462 19.25 19.25 19.28
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,557 1,556 3,113 86.5 86.44 86.45 9 9.61 9.6 9.61 20 -51.95 5 1:20
ปริญญาตรี 1,557 1,556 3,113 86.5 86.5 86.44 86.44 86.45 86.45
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 19
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,172 7,827 14,999 434.78 470.4 452.7 19 22.88 24.76 23.83 20 19.15 0.21 1:20
ปริญญาตรี 6,845 7,507 14,352 380.3 380.3 417.06 417.06 398.66 398.66
ปริญญาโท 290 249 539 24.16 48.32 20.75 41.5 22.51 45.02
ปริญญาเอก 37 71 108 3.08 6.16 5.92 11.84 4.51 9.02
สารสนเทศและการสื่อสาร 6
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,580 3,795 7,375 198.93 210.83 204.83 6 33.16 35.14 34.14 25 36.56 0 1:25
ปริญญาตรี 3,580 3,795 7,375 198.93 198.93 210.83 210.83 204.83 204.83