รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : เครือข่าย
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » รู้จัก สาย LAN และ Fiber Optic และ WI-FI เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย (โหนดเครือข่าย) จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้สาย
คำสำคัญ : network  เครือข่าย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 200  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 18/2/2564 16:35:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 21:12:02
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » การตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams
ทาง Microsoft ได้มีเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams ผ่าน Office 365 Network Onboarding tool เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
คำสำคัญ : Microsoft Teams  Office 365 Network Onboarding tool  การตรวจสอบระบบเครือข่าย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1707  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 16/6/2563 22:19:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 19:38:27
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ » การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา ทิพย์ชะ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 The 11th Rajamangala University of Technology National Conference and The 10th Rajamangala University of Technology International Conference ในหัวข้อวิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : rmutcon2019  เครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 628  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจนจิรา ทิพย์ชะ  วันที่เขียน 26/9/2562 12:26:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 4:50:57
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » การแก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN สำหรับ Windows 7
การแก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN สำหรับ Windows 7
คำสำคัญ : MJU_WLAN  Wifi  Windows 7  ระบบเครือข่ายไร้สาย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3149  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/9/2560 14:07:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 5:30:31
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » eduroam@MJU
eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันที่เป็นสมาชิก ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันที่เป็นสมาชิกสถาบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคล ผ่านส่วนกลางไปยังสถาบันต้นสังกัดด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยัน ตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย
คำสำคัญ : eduroam  ระบบเครือข่ายไร้สาย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3638  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 12/11/2559 12:36:22  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 2:15:14
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » MJU_WLAN กับ MJU_WLAN_WebPortal ต่างกันอย่างไร ??
การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะปล่อยสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (SSID) 2 ชื่อ Network คือ MJU_WLAN กับ MJU_WLAN_WebPortal  ซึ่งมีกระบวนการทำงานต่างกันออกไป เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : MJU_WLAN  MJU_WLAN_WebPortal  ระบบเครือข่ายไร้สาย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2447  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 10/8/2559 14:52:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 10:19:02
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปการพัฒนาตนเอง เรื่อง “Research networking: transforming papers to money”
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้รับทราบความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายการวิจัย การก่อตั้งศูนย์วิจัยที่สามารถบริหารงานได้อิสระ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ การจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยในต่างประเทศเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
คำสำคัญ : การสร้างเครือข่ายวิจัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2008  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 7/9/2558 18:45:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/4/2564 1:21:37
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » เครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN (Virtual Private Network)
VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบน เครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถ คงความเป็นเครือข่ายเฉพาะ ขององค์กรได้ ด้วยการ เข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูล มีความปลอดภัยมากขึ้น
คำสำคัญ : Virtual Private Network  VPN  เครือข่ายเสมือน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4648  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 10/9/2557 9:47:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/4/2564 21:04:17
Outernet » สหรัฐฯ เปิดตัว Outernet เครือข่าย Wi-Fi จากอวกาศ ใช้ได้ฟรีทั่วทุกมุมโลก แก้ปัญหาประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
ทีมวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวโครงการ Outernet เครือข่าย Wi-Fi ที่จะปล่อยสัญญาณจากนอกโลก ให้ทุกคนบนโลกสามารถใช้งานได้ฟรีไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการปล่อยดาวเทียมไปบนอวกาศเป็นจำนวนมากเพื่อรับสัญญาณจากสถานีบนโลกแล้วส่งกระจายไปยังทั่วทุกมุมโลกให้ทุกคนได้ใช้งาน หรือเปรียบเสมือน BitTorrent ที่ส่งข้อมูลมาจากอวกาศนั่นเอง
คำสำคัญ : Outernet  เครือข่าย Wi-Fi จากอวกาศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4549  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 11/2/2557 14:38:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 17:50:51
การเรียนรู้ส่งใหม่ ๆ » ได้อะไรจากการอบรม นบก.มจ.รุ่นที่ 2
การตรงต่อเวลา , การปฏิบัติงานตามตาราง (Check List)
คำสำคัญ : การตรงต่อเวลา  การทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นทีม  การปฏิบัติงานตามตาราง (Click List)  การเรียนรู้และจดจำ  การสร้างเครือข่าย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4306  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พจมาน สุวรรณโกสุม  วันที่เขียน 18/1/2554 12:08:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/4/2564 10:01:55