ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1417
ชื่อสมาชิก : ปวีณา ภูมิสุทธาผล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : paweena.pu@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/10/2556 11:57:09
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/10/2556 11:57:09


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 MJU Annual Conference 2018
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558
รายงานสรุปการพัฒนาตนเอง เรื่อง “Research networking: transforming papers to money”