รายงานสรุปการพัฒนาตนเอง เรื่อง “Research networking: transforming papers to money”
วันที่เขียน 7/9/2558 18:45:03     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 9:18:37
เปิดอ่าน: 2919 ครั้ง

การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้รับทราบความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายการวิจัย การก่อตั้งศูนย์วิจัยที่สามารถบริหารงานได้อิสระ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ การจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยในต่างประเทศเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้รับทราบความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายการวิจัย การก่อตั้งศูนย์วิจัยที่สามารถบริหารงานได้อิสระ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ การจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยในต่างประเทศเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการบูรณาการและสร้างเครือข่ายงานวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=422
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:23:57   เปิดอ่าน 62  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:25:10   เปิดอ่าน 85  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:25:20   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง