การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
วันที่เขียน 26/9/2562 12:26:10     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/10/2565 3:47:17
เปิดอ่าน: 1410 ครั้ง

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา ทิพย์ชะ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 The 11th Rajamangala University of Technology National Conference and The 10th Rajamangala University of Technology International Conference ในหัวข้อวิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา  ทิพย์ชะ ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 The 11th Rajamangala University of Technology National Conference and The 10th Rajamangala University of Technology International Conference ในหัวข้อวิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ได้นำเสนอผลงานแบบ oral presentation ในหัวข้อเรื่อง การมีเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังของเครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา ได้มีการนำเสนอประมาณ 20 นาที ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังพอสมควร พร้อมทั้งมีการซักถามจากผู้สนใจถึงแนวความคิดของงานวิจัยชิ้นนี้ และการประยุกต์ใช้และการต่อยอดงานวิจัยอีกต่อไป และข้าพเจ้าได้เข้าฟังการบรรยายบทความเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายของการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ต่อสู้ โดย ดำรง  เซ้งมณี  ได้ทราบถึงวิธีการออกแบบโดยใช้บอร์ดขับดีซีมอเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ และใช้รีโมทคอนโทรลไร้สายส่งคำสั่งในการควบคุมหุ่นยนต์ที่เข้ารหัสแล้วรวมกับคลื่นความถี่วิทยุ แล้วส่งสัญญาณข้อมูลผ่านไปยังภาครับสัญญาณที่เชื่อมต่อบอร์ด Arduino จากนั้นทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับแล้วทำการส่งสัญญาณไปยังบอร์ดควบคุมมอเตอร์เพื่อให้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งการออกแบบดังกล่าวเหมาะสำหรับในการควบคุมหุ่นยนต์ต่อสู้ และเข้าฟังการนำเสนอบทความเรื่อง การใช้ประโยชน์จากการทำงานของพัดลมคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศเพื่อผลิตไฟฟ้า โดย นพรัตน์ อมัติรัตน์ ได้ทราบถึงการใช้ประโยชน์จากการทำงานของพัดลมคอยล์เย็นทำให้ความเร็วลมลดลงและใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของเครื่องปรับอากาศเพื่อผลิตไฟฟ้า และผลกระทบหลังการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า และพบว่าสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ แต่ส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของคอยล์เย็นลดลง  นอกจากนี้ยังเข้าฟังการนำเสนอบทความเรื่อง การทำงานพร้อมกันแบบผสมระหว่าง H-infinity และการนิ่งเฉยของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา โดย ณรงค์ศักดิ์  โยธา  ได้นำเสนอถึงการศึกษาปัญหาของการทำงานพร้อมกันแบบผสมระหว่าง H-infinity และการนิ่งเฉยของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา โดยการใช้ทฤษฎีของฟังก์ชันไลปูนอฟ-คาลอฟสกี้ เพื่อให้ได้เงื่อนไขเพียงพอสำหรับระบบความผิดพลาดในการทำงานพร้อมกัน

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าฟังการบรรยายในหลายเรื่องดังที่กล่าวมาในครั้งนี้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยในเชิงประยุกต์ โดยการนำความรู้จากข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้จากการประชุม มาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานวิชาการ และการเผยแพร่งานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองในการผลิตผลงานทางวิชาการ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1036
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 23:58:32   เปิดอ่าน 52  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/10/2565 14:24:50   เปิดอ่าน 63  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง