Blog : งานวิจัยปวีณา
รหัสอ้างอิง : 1417
ชื่อสมาชิก : ปวีณา ภูมิสุทธาผล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : paweena.pu@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/10/2556 11:57:09
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/10/2556 11:57:09

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : งานวิจัยปวีณา
ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น ทำให้ได้รับประโยชน์ดังนี้ (1) รับทราบและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางวิชาการ จากการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในรูปแบบของการเสวนาวิชาการ และการนำเสนอบทความ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ในเรื่องของการมีทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง (2) ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ได้เรียนรู้กระบวนการทักษะการทำงานวิจัย เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ทางวิชาการ ได้นำองค์ความรู้มาบูรณาการกับรายวิชา ชว 412 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชว 413 สรีรวิทยาประยุกต์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ 20302200 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ (3) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) มีความร่วมมือทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 109  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:48:08
งานวิจัยปวีณา » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 MJU Annual Conference 2018
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการที่ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ MJU Annual Conference 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2422  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 20/12/2561 17:13:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:45:29
งานวิจัยปวีณา » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย: To the New Frontiers of Horticulture” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2738  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 19/12/2561 17:59:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:45:28
งานวิจัยปวีณา » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
จากการที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้าพเจ้าได้สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3456  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 18/12/2560 10:42:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:45:45
งานวิจัยปวีณา » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำมาตั้งโจทย์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการผลิตพืชสวนต่าง ๆ ให้สอดคล้องในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน และควรเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างที่เกี่ยวข้อง ๆ เช่น ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ ชว 411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชว 412 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช และ ทช 511 การพัฒนาของพืช เป็นต้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4218  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 13/3/2560 15:52:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:45:36
งานวิจัยปวีณา » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับทราบถึงความสำคัญของการมีธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างปกติสุขและมีความชอบธรรม ไม่ละเมิดและผิดจรรยาบรรณต่อผู้อื่น ๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีและความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2793  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 25/8/2559 11:15:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:45:35
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการทำให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาการวิจัยและด้านการเรียนการสอน ในการเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเน้นทางด้านสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรต้องปรับวิธีการผลิตและการจัดการให้เหมาะสม ในส่วนนี้สามารถตั้งโจทย์วิจัยให้สอดคล้อง และในการเสนอผลงานวิชาการต่าง ๆ ทำให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนได้
คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2982  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 1/3/2559 10:03:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:45:37
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปการพัฒนาตนเอง เรื่อง “Research networking: transforming papers to money”
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้รับทราบความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายการวิจัย การก่อตั้งศูนย์วิจัยที่สามารถบริหารงานได้อิสระ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ การจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยในต่างประเทศเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
คำสำคัญ : การสร้างเครือข่ายวิจัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2907  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 7/9/2558 18:45:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:45:23

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้