มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข 036 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม 038 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร 673 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี 827 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม 101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 010 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายจีรศักดิ์ ทิพยวงศ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
8. นายวิทยา ไพศาลศักดิ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
9. นางฉันทณียา ผัง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
10. นายหนูไกร โปร่งมณี อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
11. นายศิโรตม์ พุทธา อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
12. นายบุญเลิศ ศรีสุขใส - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
13. น.ส.อภิญญา ชุ่มอินถา - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
14. น.ส.อุทุมพร แสงสร้อย - ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
15. ว่าที่ ร.ต.ธีระเทพ ไชยพงค์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
16. นายอนุพงษ์ โค้ปัน - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
17. นางวิชฐ์ชาพร ใจบาล - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
18. นายบพิตร เกตุวราภรณ์ - อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร 024 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี 025 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
21. อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ 026 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ 028 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
23. อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว 031 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
24. อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ 032 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
25. อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ 034 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง 035 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
27. อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ 039 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
28. อาจารย์กษมา ถาอ้าย 041 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
29. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี 042 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส 045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
31. อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ 068 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
32. อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ 095 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
33. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา 103 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
34. อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท 1039 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
35. อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา 1040 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร 1041 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ 1042 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี 1127 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
39. อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร 1144 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
40. อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา 1145 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
41. อาจารย์อลิษา อินจันทร์ 1146 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
42. อาจารย์สินีนาฏ สองศรี 1147 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
43. อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา 1149 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
44. อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 118 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
45. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ 119 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
46. อาจารย์ยุทธนา เถิงล้อม 1194 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
47. อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศิริ 1208 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง 121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย 123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
50. อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร 124 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา 125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
52. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ 126 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
53. อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน 128 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
55. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร 203 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
56. อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด 219 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
57. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 220 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา 221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
59. อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา 222 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี 223 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
61. อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ 224 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย 225 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว 226 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
64. อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย 228 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
65. อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน 229 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ 231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
67. รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก 232 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
68. อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม 233 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
69. อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ 234 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 255 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
71. อาจารย์ ดร.ยุวดี พลพิทักษ์ 260 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
72. อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ 316 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี 326 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
74. อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ 327 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
75. อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ 328 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ 330 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
77. อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม 331 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ 343 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ 444 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย 464 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ 465 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
82. อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง 598 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
83. อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง 599 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
84. อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ 643 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
85. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย 646 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
86. อาจารย์อโนชา สุภาวกุล 647 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
87. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน 648 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
88. อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น 660 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
89. อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง 664 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
90. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ 788 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
91. อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ 821 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
92. อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ 823 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
93. อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ 826 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
94. อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ 828 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
95. อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน 914 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา 924 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
97. อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน 943 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ ข092 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
99. อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร ข595 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี ข604 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ 046 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางศิรภัสสร กันถาด 237 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายอุเทน นะภิใจ 1081 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง 1162 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายยุทธการ ปานคล้ำ 240 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายอดิสรณ์ สมบัติโต 241 วิศวกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์ 335 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายจตุพล มูลเมือง 533 นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว 699 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นางอัญชลี ปินตาวงค์ 143 นักประชาสัมพันธ์ . พนักงานส่วนงาน
11. น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ 144 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
12. นายทนง จ๋าวรรณกาศ 145 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
13. นายปรีชา วาระยา 146 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
14. นายมรรยาท กาศวิราช 148 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
15. นายทศพล กันยากิจ 149 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
16. นายอัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์ 151 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
17. นายวัลลภ อัฐวงศ์ 152 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
18. นายสมเชิด กั๋นไก้ 153 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
19. นายวัชระ กาศสกุล 154 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
20. นายสิงหา เถระ 155 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
21. นายรัฐภูมิ กาศสกุล 185 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
22. นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ 262 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
23. นายเอกลักษณ์ เสาทิ 263 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
24. นายสมโภช มาหน้อย 264 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นางปรียฉัตร บุนนาค 467 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ว่าที่ รต.ญ.เจนจิรา วงศ์โพธิ์ 1156 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา 302 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ 466 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 834 หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางแพรวพรรณ ใจกาศ 156 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
3. น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ 157 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานส่วนงาน
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ 051 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สรัญญา โชติรัตน์ 290 นักวิจัย ชำนาญการ ข้าราชการ
3. นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 1158 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ 133 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ดร.ศตพล กัลยา 050 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ฉลวย จันศรี 334 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายศักดา ปินตาวงค์ 049 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสมศักดิ์ กันถาด 052 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางเหมสุดา แก้วกอง 1080 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ 1109 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง 131 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายวงศ์วริศ วงศ์นาค 132 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นายธนากร แนวพิชิต 160 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง 236 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. นางสุธิดา นะภิใจ 238 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. นายเปรมชัย สุทธคุณ 323 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ 329 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. นายอนุกูล จันทร์แก้ว 332 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ 338 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู 339 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม 340 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. นายสุทิน สามาทอง 352 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. นางวิจิตรา กระต่ายทอง 458 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
21. นางวาสนา วรรณคำ 534 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
22. นางบุษบง เสนรังษี 618 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
23. ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง 708 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
24. นายภาคภูมิ บุญมาภิ 736 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
25. นางสุรัลชนา มะโนเนือง 969 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
26. นายวรากร พลเสน 971 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
27. นายบัญชา เชาว์แล่น 158 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
28. น.ส.บังอร ปินนะ 186 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
29. นายวราวุธ อัฐวงศ์ 265 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
30. นายถวิล ยานะวิน 266 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล . พนักงานส่วนงาน