อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
Mrs. Sareeya Subsiri
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

2. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-028 : การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

2. 2563 : มจ.2-63-023 : พฤติกรรมและสภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

3. 2561 : มจ.2-62-022 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล