อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
Dr. Wanthani Paengsri
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนเคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-63-020 : แบบจำลองสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียกลุ่มที่ตรึงไนโตรเจน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

2. 2561 : มจ.2-61-013 : การแยกสารสกัดแอลคาลอยด์จากเปลืองรากมะตูมด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : Vol.2 No.3 2018 27-28 March ICCCECP 2018 Internati

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chemical and Pharmaceutical Bulletin   ฉบับที่ : Vol. 69 No. 3 January 8, 2021

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล