ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
Asst. Prof. Dr. Vikanda Maifaey
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy in Rural Development (Organization and Management)
สถาบันการศึกษา : Central Luzon State University (CLSU)

2. ปริญญาโท : Master in Agribusiness Management ()
สถาบันการศึกษา : Central Luzon State University (CLSU)

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมระดับชาติ ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา คร

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์   ฉบับที่ : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต   ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ฉบับที่ : 1 ปีที่ 11

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารธุรกิจปริทัศน์   ฉบับที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล