ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
Asst. Prof. Dr. Duddoa Khonyoung
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Animal Science)
สถาบันการศึกษา : Ehime University

2. ปริญญาโท : Master of Science in Agriculture ()
สถาบันการศึกษา : Kagawa University

3. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 2 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Animal Science   ฉบับที่ : Vol.7 No.5 May 2019

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล