อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
Dr. Itsaree Howpinjai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-006 : การจัดการการใช้ประโยชน์ไผ่ในจังหวัดแพร่อย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2563 : มจ.1-64-006.2 : ประสิทธิภาพของถ่านข้อไม้ไผ่จากเตาเผาถ่านแบบแนวตั้งและแนวนอน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2563 : มจ.1-64-006.3 : การผลิตน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากข้อไผ่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

4. 2563 : มจ.2-63-022 : การอาบน้ำยาไม้กระถินยักษ์ด้วยสารประกอบโบรอนและกรดอะซิติกด้วยวิธีการแช่เพื่อ ป้องกันการเข้าทำลายของปลวก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 มกราคม 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การเปรียบเทียบกิจกรรมการลักลอบทำไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก [0.2]
ชื่อผลงาน : การประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2565 : การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏของต้นสาบเสือ (Chromolaena odorata) ในพื้นที่ป่าผสม ผลัดใบ วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง จังหวัดเชียงราย [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2565 : การรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน [0.2]
ชื่อผลงาน : ทัศนคติและการรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2565 : ความหลากหลายของพืชและโครงสร้างป่าต้นน้ำบริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสะแตง อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2565 : ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนในจังหวัดแพร่ที่มีต่อ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

7. 2565 : การวิเคราะห์พื้นที่การกักเก็บคาร์บอนของไม้สัก (Tectona grandis Linn.f.) ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมีจังหวัดแพร่ [0.6]
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของไม้สัก (Tectona grandis Linn.f.) ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ฉบับที่ : 1

8. 2565 : ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยเชิงพื้นที่ธรรมชาติบริเวณป่าสักนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน [0.2]
ชื่อผลงาน : การจําแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก (Tectona grandis L.f.) ในธรรมชาติ บริเวณป่าสักนวมินทรราชินีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2564 : ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดาริฯ ในจังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล