ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
Asst. Prof. Dr. Punchaporn Kamyo
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย   ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : งานประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 17 เมษายน 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก [0.2]
ชื่อผลงาน : การประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : การรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน [0.2]
ชื่อผลงาน : ทัศนคติและการรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2565 : ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนในจังหวัดแพร่ที่มีต่อ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

4. 2564 : ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดาริฯ ในจังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล