อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
Miss. Sasimintra Bunraksa
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. วุฒิกลุ่มอื่นที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะตำแหน่ง : Diploma (Hospitality)
สถาบันการศึกษา : Sarina Russo Schools

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศา

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (N

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล