ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
Asst. Prof. Dr. Wanna Mangkita
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Biotechnology)
สถาบันการศึกษา : University of Tsukuba

2. ปริญญาโท : Master of Science (Biosystem Studies)
สถาบันการศึกษา : University of Tsukuba

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : วช.-64-014 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเชิงฟังก์ชันจากจิ้งหรีด โปรตีนจิ้งหรีดและโปรตีนไฮโดรไลเตสจากจิ้งหรีดที่มีศักยภาพเชิงพานิชย์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2563 : วว.-64-001 : โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.))

3. 2563 : UNRN.-64-003 : ศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของชุมชนในการผลักดันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ ในพื้นที่บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน)

4. 2562 : วว.-63-001 : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมต้นแบบการปลูกป่าแบบบูรณาการเพื่อสร้างแหล่งอาหารและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ป

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 มกราคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 มกราคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 มกราคม 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยดินของป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและสมบัติดินบริเวณป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

2. 2565 : ลักษณะสังคมพืชและศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ในป่าเต็งรัง บริเวณโครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและการจาแนกศักยภาพถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) บริเวณโครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรัก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด เชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ฉบับที่ : 1

3. 2565 : ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและสมบัติดินบริเวณป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา [0.6]
ชื่อผลงาน : ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและปัจจัยดินในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ฉบับที่ : 1

4. 2565 : ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและสมบัติดินบริเวณป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2565 : การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นในป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเก็บกักคาร์บอนและธาตุอาหารหลักในระบบนิเวศของป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล