อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
Dr. Anuwat Jaradrattanapaiboon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. พืชสวน
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การขยายพันธุ์พืช

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-02-002 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งกับเห็ดเศรษฐกิจและสมุนไพร
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

2. 2563 : มจ.1-63-02-002.2 : การพัฒนารูปแบบการผลิตเนียมหอมเชิงการค้า โดยประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-02-002.3 : การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดสำเร็จรูปควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ปัจจัยการตัดแต่งกิ่งที่มีผลต่อการออกดอกและคุณภาพผลของมะเกี๋ยงกรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ [0.8]
ชื่อผลงาน : การจัดรูปทรงและปัจจัยแวดล้อม ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตพืชมะเกี๋ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ : 2

2. 2564 : การจัดรูปทรงที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตพืชมะเกี๋ยง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ [0.2]
ชื่อผลงาน : การจัดรูปทรงและปัจจัยแวดล้อม ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตพืชมะเกี๋ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล