ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
Asst. Prof. Dr. Tawan Chatsungnoen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Sciences (ฺBiotechnology))
สถาบันการศึกษา : Massey University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)-6 : โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Fermentation   ฉบับที่ : 2021, Vol. 7 No. 37 March 11, 2021

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Biotechnology   ฉบับที่ : Journal of Biotechnology 314-315 (2020) 41-52

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Applied Phycology   ฉบับที่ : Journal of Applied Phycology

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ปัจจัยการตัดแต่งกิ่งที่มีผลต่อการออกดอกและคุณภาพผลของมะเกี๋ยงกรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ [0.8]
ชื่อผลงาน : การจัดรูปทรงและปัจจัยแวดล้อม ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตพืชมะเกี๋ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ : 2

2. 2564 : การจัดรูปทรงที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตพืชมะเกี๋ยง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ [0.2]
ชื่อผลงาน : การจัดรูปทรงและปัจจัยแวดล้อม ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตพืชมะเกี๋ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล