อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
Dr. Jirapong Sornsakdanuphap
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Science ()
สถาบันการศึกษา : Kwangwoon University

2. ปริญญาโท : Master of Engineer ()
สถาบันการศึกษา : Nagoya University

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ฟิสิกส์
2. ฟิสิกส์ประยุกต์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. พลังงานทดแทน
2. การปรับปรุงพันธุ์พืช

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-025 : การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดชและแอลฟา-อะไมเลสของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

2. 2563 : มจ.2-63-018 : ผลของพลาสมาความดันบรรยากาศต่อการย้อมผ้าฝ้ายโดยสีธรรมชาติที่สกัดจากใบฮ่อมและใบสัก
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

3. 2562 : OT-63-023 : การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพของสารสกัดจากพญาสัตบรรณ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2562 : OT-63-010 : การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพจากสารสกัดมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

5. 2562 : OT-63-011 : การศึกษาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดอินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2562 : OT-63-012 : การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพจากสารสกัดเอทาบอลของสัก (Tectona grandis L.f.)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Research   ฉบับที่ : 4 (Suppl. 6) : 35 - 41, December 2020

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 มหาวิทยาลั

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 มหาวิทยาลั

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 มหาวิทยาลั

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล