ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
Asst. Prof. Dr. Kritsada Phongkaranyaphat
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Development Education)
สถาบันการศึกษา : Central Luzon State University (CLSU)

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการป่าไม้
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-006.1 : ความหลากชนิดและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นจังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2562 : OT-63-010 : การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพจากสารสกัดมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2562 : OT-63-011 : การศึกษาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดอินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2562 : OT-63-012 : การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพจากสารสกัดเอทาบอลของสัก (Tectona grandis L.f.)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2562 : OT-63-018 : โครงสร้างสังคมพืชและความหลากหลายชนิดของพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2562 : OT-63-019 : กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

7. 2562 : OT-63-020 : องค์ประกอบชนิดพันธุ์และนิเวศบริการของป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

8. 2562 : OT-63-021 : ความหลากชนิดและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพื้นที่กำแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

9. 2562 : OT-63-018 : โครงสร้างสังคมพืชและความหลากหลายชนิดของพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

10. 2562 : OT-63-019 : กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

11. 2562 : OT-63-020 : องค์ประกอบชนิดพันธุ์และนิเวศบริการของป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

12. 2562 : OT-63-021 : ความหลากชนิดและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพื้นที่กำแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป้าไม้แห่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 มหาวิทยาลั

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 มหาวิทยาลั

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 มหาวิทยาลั

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-30 เมษายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 หน้า 153-166

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการป่าไม้ ปี 2562 19-21 สิงหาคม 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน [0.2]
ชื่อผลงาน : ทัศนคติและการรับรู้กฎหมายป่าไม้ของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยดินของป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและสมบัติดินบริเวณป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

3. 2565 : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ จำแนกการกระจายของไผ่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกถิ่นอาศัยของไผ่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

4. 2565 : ลักษณะสังคมพืชและศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ในป่าเต็งรัง บริเวณโครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและการจาแนกศักยภาพถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) บริเวณโครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรัก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด เชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ฉบับที่ : 1

5. 2565 : ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและสมบัติดินบริเวณป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา [0.6]
ชื่อผลงาน : ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและปัจจัยดินในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ฉบับที่ : 1

6. 2565 : ความหลากหลายและองค์ประกอบชนิดต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและสมบัติดินบริเวณป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2565 : ความหลากหลายของชนิดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกถิ่นอาศัยของไผ่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2565 : การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นในป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเก็บกักคาร์บอนและธาตุอาหารหลักในระบบนิเวศของป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2564 : ชนิดและการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเก็บกักคาร์บอนและธาตุอาหารหลักในระบบนิเวศของป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล