อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
Dr. Wannaubon Singyoojaroen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. ภาษาอังกฤษ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การสอนภาษาอังกฤษ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : OT-63-018 : โครงสร้างสังคมพืชและความหลากหลายชนิดของพรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2562 : OT-63-019 : กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2562 : OT-63-020 : องค์ประกอบชนิดพันธุ์และนิเวศบริการของป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2562 : OT-63-021 : ความหลากชนิดและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพื้นที่กำแพงเมืองเก่า จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป้าไม้แห่ง

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-30 เมษายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการป่าไม้ ปี 2562 19-21 สิงหาคม 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยดินของป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ของลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและสมบัติดินบริเวณป่าผสมผลัดใบ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

2. 2565 : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ จำแนกการกระจายของไผ่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกถิ่นอาศัยของไผ่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล