อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
Dr. Suparat Umnat
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Food Science)
สถาบันการศึกษา : University of the Philippines at Los Banos

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : OT-65-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสกล้วย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-047 : การลดปริมาณน้ำอิรสะในมะขามกวนด้วยสารฮิวเมกเตนท์สำหรับสอดไส้แผ่นกล้วยกรอบ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ.-64-002 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนสูง (Sterilization) ร่วมกับบรรจุภัณฑ์แบบ Retort Cup เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมหม้อแกงสูตรโบราณ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ.)

4. 2563 : OT-64-042 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และข่าวหอมมะลิแดง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science   ฉบับที่ : Vol. 756, 2021

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล