ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
Asst. Prof. Dr. Kannika Kanjunda
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศา

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (N

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล