ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
Asst. Prof. Dr. Monthon Norsaengsri
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-63-019 : การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผลหว้า (Syzygium cumin (L.) Skeels)
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

2. 2561 : มจ.2-62-019 : ลักษณะทางสัณฐาน กายวิภาคศาสตร์ ผลผลิตและคุณภาพของโปร่งฟ้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

3. 2561 : มจ.1-62-01-021.5 : การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และการเขตกรรมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของต้นเนียมหอม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารพัฒนาสังคม   ฉบับที่ : ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 มกราคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : Environment and Natural Resources Journal   ฉบับที่ : Vol.17 No.1 2019

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารพฤกษศาสตร์ไทย   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : พฤติกรรมและถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมของกวางผาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ จำแนกการกระจายของไผ่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกถิ่นอาศัยของไผ่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 2

3. 2565 : การประเมินต้นนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก [0.6]
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกการกระจาย และชีพลักษณ์ของนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่ “ภูลมโล” อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ไทย ฉบับที่ : 1

4. 2565 : ความหลากหลายของชนิดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของชนิดไผ่และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกถิ่นอาศัยของไผ่ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2565 : ลักษณะสังคมพืชและปัจจัยเชิงพื้นที่ธรรมชาติบริเวณป่าสักนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน [0.2]
ชื่อผลงาน : การจําแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สัก (Tectona grandis L.f.) ในธรรมชาติ บริเวณป่าสักนวมินทรราชินีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2564 : ชีพลักษณ์ของไม้นางพญาเสือโคร่ง ในพื้นที่ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก [0.2]
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกการกระจาย และชีพลักษณ์ของนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่ “ภูลมโล” อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล