อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
Dr. Patpen Penjumras
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Packaging Engineering)
สถาบันการศึกษา : Universiti Putra Malaysia

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : OT-65-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสกล้วย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-047 : การลดปริมาณน้ำอิรสะในมะขามกวนด้วยสารฮิวเมกเตนท์สำหรับสอดไส้แผ่นกล้วยกรอบ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : วช.-64-006 : การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไส้กรอกอีสานไขมันต่ำพร้อมรับประทาน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

4. 2563 : วช.-64-005 : การศึกษากระบวนการผลิตผงชาใบข้าวอ่อน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

5. 2563 : วช.-64-010 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

6. 2563 : OT-64-042 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และข่าวหอมมะลิแดง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Research   ฉบับที่ : 4 (Suppl. 6) : 35 - 41, December 2020

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : The 4th International Conference on Food Nutrition, Health and Lifestyle 2022

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 3rd International Conference on Agriculture, Food Security and Safety 24-25 March 2022

สื่อสิ่งพิมพ์ : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science   ฉบับที่ : Vol. 756, 2021

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Food Science and Technology   ฉบับที่ : 7 มกราคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Research   ฉบับที่ : Food Research 4 (6) : 2030 - 2036 (December 2020)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Food Science and Technology   ฉบับที่ : Vol.56 No.9 September 2019

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Research   ฉบับที่ : Vol.3 No.2 April 2019

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล