ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 771
ชื่อสมาชิก : สุรพล บุญยืน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : surapol@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/12/2554 14:59:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/12/2554 14:59:58


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การบริหารความเสี่ยงในองค์กรของรัฐ เรื่องความเสี่ยง จะเห็นได้ว่ามีข้อกำหนด บทความ การวิเคราะห์ อยู่มากมายหลากหลายรูปแบบหลายวิธีในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้นำมาปฏิบัติ จัดการความเสี่ยงภายในองค์กรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการบูรณาการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ครอบคลุมและครบทุกด้านและต้องวิเคราะห์ร่วมกับจุดอ่อนของหน่วยงานด้วย โดยความเสี่ยงบางอย่างเมื่อดำเนินการไปแล้วก็สามารถทำให้ความเสี่ยงหมดไปได้แต่ความเสี่ยงบางอย่างจำเป็นต้องมีการดำเนินการอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดเมื่อเกิดปัญหาขึ้น หากความเสี่ยงบางอย่างที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากหรือจำเป็นต้องทำเป็นประจำก็จำเป็นที่จะต้องคงความเสี่ยงนั้นไว้ตลอดเพื่อให้มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดกับองค์กร