ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/12/2566 15:44:05
เปิดอ่าน: 1973 ครั้ง

งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะทราบ และเพื่อถือปฏิบัติ

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะ 

การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก และนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งหากการสื่อสารภายในองค์กรดีและชัดเจน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องมีกระบวนการทำงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และจากการจัดกิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสำนักงานคณบดี ในการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ของบุคลากรภายในคณะ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรได้มีข้อเสนอแนะให้งานที่เกี่ยวข้องจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะ


ในการนี้ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะทราบ และเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  1. ทางระบบ e-manage

    2. ทางเฟสบุ๊คบุคลากรของคณะ


และในอีกช่องทางหนึ่งคือ ผ่านเว็บไซด์ KM Blog ของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญ ดังนี้

ทั้งนี้ ในส่วนของงานคลังและพัสดุจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน**

ขั้นตอนที่ 3--->ขั้นตอนที่ 4--->ขั้นตอนที่ 5--->ขั้นตอนที่ 6--->>>> คลิ๊ก ลิงค์ไฟล์ที่สามารถนำไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนินงานได้ที่นี่<<<

 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ใช้ประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย 

ในการนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอ่านบทความ

ตลอดจนนำสาระจากบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านLaughingLaughing

  

 

 

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2566 9:29:52   เปิดอ่าน 2015  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 20:05:18   เปิดอ่าน 2035  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 22:10:47   เปิดอ่าน 1900  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง