Blog : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รหัสอ้างอิง : 1392
ชื่อสมาชิก : กัลย์ธิรา ชมชื่น
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kuntira@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/8/2556 9:54:52
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/8/2556 9:54:52

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 » พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้ 1. คุ้มค่า : ต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ ชัดเจน 2. โปร่งใส : ต้องกระทำอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 4. ตรวจสอบได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 179  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ธิรา ชมชื่น  วันที่เขียน 30/9/2566 15:26:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 15:59:36

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้