Blog : การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รหัสอ้างอิง : 771
ชื่อสมาชิก : สุรพล บุญยืน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : surapol@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/12/2554 14:59:58
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/12/2554 14:59:58

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในองค์กรของรัฐ เรื่องความเสี่ยง จะเห็นได้ว่ามีข้อกำหนด บทความ การวิเคราะห์ อยู่มากมายหลากหลายรูปแบบหลายวิธีในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้นำมาปฏิบัติ จัดการความเสี่ยงภายในองค์กรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการบูรณาการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ครอบคลุมและครบทุกด้านและต้องวิเคราะห์ร่วมกับจุดอ่อนของหน่วยงานด้วย โดยความเสี่ยงบางอย่างเมื่อดำเนินการไปแล้วก็สามารถทำให้ความเสี่ยงหมดไปได้แต่ความเสี่ยงบางอย่างจำเป็นต้องมีการดำเนินการอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดเมื่อเกิดปัญหาขึ้น หากความเสี่ยงบางอย่างที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากหรือจำเป็นต้องทำเป็นประจำก็จำเป็นที่จะต้องคงความเสี่ยงนั้นไว้ตลอดเพื่อให้มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดกับองค์กร
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่อยืมมาแล้วต้องมีการนำมาคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญายืมเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1 ผู้ที่ต้องการยืมเงินทดรองจัดทำสัญญายืมเงินตามแบบฟอร์มก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (แบบฟอร์มสัญญายืม สามารถดาวน์โหลดจากกล่องเอกสารหน้าเวปไซต์คณะ หรือ ตู้เอกสารหน้าห้องสำนักงานคณบดี) 2 แนบหลักฐานการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกครั้ง 3 เมื่อสัญญายืมเงินทดรองได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น 4 กิจกรรมโครงการสิ้นสุดหรือถึงกำหนดระยะเวลาสัญญายืมเงินทดรองให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมเงินคงเหลือ(ถ้ามี) ส่งชดใช้เงินยืมทดรอง อ้างอิง 1 ระเบียบกระทรวงการคลัง “ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562” 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เป็นเงินยืมทดรองราชการ พ.ศ. 2546” 3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2552”
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2074  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:23:16
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุคลากรเดิม 1 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเขียนโครงการในรูปแบบ ย.002 เพื่อเสนออนุมัติผ่านระบบ E-Project (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 2 ขออนุมัติหลักการโดยแนบแบบโครงการอย่างย่อ เพื่อเสนอจัดกิจกรรมดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวต่อคณบดี ให้ความเห็นชอบ (ตามแบบฟอร์มหน้าเวปไซต์คณะ หรือ แบบฟอร์มที่ตู้เอกสารหน้าห้องสำนักงานคณบดี) 3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุในโครงการ (ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560) 4 ถ้ามีความจำเป็นต้องยืมเงินทดรองจ่ายสามารถนำเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนหรือไม่สามารถสั่งซื้อได้ มาประกอบการทำสัญญายืมเงินเพื่อทดรองจ่ายไปก่อนได้ 5 เมื่อดำเนินการโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เร่งนำใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ส่งเบิก หรือส่งชดใช้เงินยืม 6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแบบฟอร์มการรายงาน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากกล่องเอกสารหน้าเวปไซต์คณะ)
คำสำคัญ : ขออนุมัติ  เบิกเงิน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1965  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 19:48:27
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » KM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
KM กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรม เสวนาน้ำชา กาแฟ (coffee hour for you)
คำสำคัญ : ควบคุมภายใน  ความเสี่ยง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1862  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 13/9/2562 11:16:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 18:40:32

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้